ВТУ "Т. Каблешков" обявява допълнителен прием на студенти в ОКС "бакалавър" за учебната 2018/ 2019 г. за попълване на незаети места в редовна и задочна форма на обучение. Продължава приема на документи за магистърските програми със срок до 05.09.2018 г. (вкл.) За повече информация тел.: 02/ 9709-230

СЪТРУДНИЧЕСТВО