Тодор Каблешков

13 януари 1851-16 юни 1876

История на ВТУ "Тодор Каблешков"

1922 – Със Закон за откриване на телеграфопощенско и железопътно училище и с Указ № 60 на Н.В. Цар Борис III официално се оповестява създаването на Държавното железопътно училище със статут на средно техническо учебно заведение, с военоорганизационна структура.

1928-1946 – Железопътното училище е в състава на Железопътния полк към Министерството на войната, обучението е поставено на пълна военна основа, при войнишки казармен режим, на завършилите се признава полувисше образование.

1946-1950 – Училището е преименувано на Средно държавно железопътно училище и преминава към Министерството на железниците, пощите и телеграфите, младежите отново получават полувисше образование, а военният режим е заменен с полувоенен.

1950-1958 – В Средното транспортно училище и Транспортния техникум към Министерството на транспорта се приемат младежи и девойки със завършен девети клас, които получават средно техническо образование. От учебната 1956/57 година образователният ценз при приемане е променен и срокът на обучение е три години, полувоенният режим се запазва.

1958-1962 – Създаден е Полувисш железопътен институт към Министерството на транспорта. Променен е образователният статут на училището от средно на полувисше гражданско учебно заведение със срок на обучение три години, полувоенният режим е премахнат.

1962-1984 – Полувисшият железопътен институт вече е военно учебно заведение към Министерството на транспорта, военният му статут е приравнен с този на военните училища към Министерството на отбраната. Завършилите училището получават офицерско или старшинско звание. С Указ № 671/22.09.1967 г. Полувисшият железопътен институт приема името на Тодор Каблешков – апостол от Априлското въстание и автор на историческото “Кърваво писмо”.

1984 – Създадено е Висше военно транспортно училище “Тодор Каблешков”. То се превръща в единен център за подготовка на ръководни и средни транспортни специалисти за въоръжените сили на Република България.

1 септември 2000 – Със закон, приет от Народното събрание, училището се девоенизира, като се преименува във Висше транспортно училище “Тодор Каблешков”.

20 септември 2001 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от пет години.

25 юни 2003 – Висшето транспортно училище внедрява Система за управление на качеството, която посреща изискванията по следния стандарт EN ISO 9001:2000

26 февруари 2004 – След положително оценен проект от Националната агенция за оценяване и акредитация, Министерският съвет взе решение за преобразуване на ВТУ “Тодор Каблешков” в УНИВЕРСИТЕТ ПО ТРАНСПОРТ.

22 юни 2006 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от шест години.

18 юни 2006 – Висшето транспортно училище продължи валидността на сертификата за внедряване и прилагане на Система за управление на качеството в съответствие с изискванията по стандарта EN ISO 9001 : 2000

15 ноември 2012 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от пет години.

2018 – Висшето транспортно училище получава институционална акредитация за срок от шест години.

2022 – Юбилейна година – 100 години от създаването на ВТУ „Тодор Каблешков“