Годишни такси за обучение на студенти и докторанти
във ВТУ „Тодор Каблешков” – София

за учебната 2024/2025 г., както следва:

  1. Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ държавна поръчка:
    1.1.
    Кандидатстудентска такса в размер на 70 лв. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценката от държавен зрелостен изпит – 70 лв.
    1.2. Приети през учебната 2024/2025 г.:

Специалности

Бакалавър

Магистър

редовно

задочно

редовно

1.Икономика на транспорта

670

650

2.Счетоводство и анализ в транспорта

670

650

3.Икономика на малки и средни предприятия

770

4.Железопътна техника

670

650

5.Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен

670

650

6.Автомобилна техника

670

650

770

7.Автоматизирано проектиране в машиностроенето

770

8.Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

670

650

9.Двигатели с вътрешно горене

670

650

10.Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

770

11.Електроенергетика и електрообзавеждане

670

650

770

12.Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт

670

650

13.Електромобили

670

650

770

14.Комуникационна и осигурителна техника

670

650

770

15.Комуникационна и компютърна техника и системи

670

650

16.Технология и управление на транспорта

670

650

770

17.Транспортен мениджмънт и логистика

770

18.Транспортно строителство

670

650

770

19.Индустриален мениджмънт

670

650

20.Сигурност и безопасност в транспорта

670

650

21.Управление на проекти

770

22.Логистика

670

650

23.Киберсигурност в транспорта670650

24.Обучение на чуждестранни граждани 
(в Евро)

2600

1600

2600 /р. о./

25.Езиков курс (в Евро)

2600

3.Такса за кандидатстване на образователно научна степен „Доктор“ – 70 лв. за всеки изпит.

3.1. Годишни такси за обучение на докторанти, държавна поръчка и срещу заплащане през учебната 2024/2025 г.:

 

държавна поръчка

срещу заплащане

редовно

задочно

редовно

задочно

1.Докторанти – Социални, стопански и правни науки

1200

900

1400

2.Докторанти – Технически науки

1200

900

2300

2.Обучение на чуждестранни граждани (в Евро)

2800

2200

3.Езиков курс (в Евро)

2600

Докторанти, зачислени (записани) на самостоятелна подготовка през учебната 2024/2025г., които са със статут на задочни докторанти заплащат такса съгласно решение на Академичния съвет на ВТУ „Тодор Каблешков” – София, протокол № АС – 28 от 24.04.2024 г.

6. Специални облекчения за: близнаци, полусираци, братя/ сестри, които едновременно са студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ ползват 25% облекчение от семестриалната такса – важи само за редовна форма на обучение.

2. Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ срещу заплащане
2.1.
Приети през учебната 2020/2021г., 2021/2022г., 2022/2023г., и 2023/2024 г.:

Специалности

ОКС „бакалавър“

срещу заплащане

ОКС „магистър“

срещу заплащане

 

след ОКС „бакалавър“

след ОКС „проф.бакалавър“

редовно

задочно

редовно

задочно

задочно

1.Транспортна техника900
2.Железопътна техника900900
3.Автомобилна техника2300900900
4.Автотехническа експертиза900
5.Автоматизирано проектиране в машиностроенето900
6.Технология и управление на транспорта900900900
7.Сигурност и безопасност в транспорта900
8.Индустриален мениджмънт900
9.Транспортен мениджмънт и логистика960
10.Комуникационна и осигурителна техника900900900
11.Комуникационна и осигурителна техника (2.5 г.)900
12.Комуникационна и компютърна техника и системи900
13.Електроенергетика и електрообзавеждане23009002400900900
14.Електроенергетика и електрообзавеждане (2.5 г.)900
15.Електромобили9002400900
16.Електромобили (2 г.)900
17.Електроенергетика от възобновяеми енергийни източници2400900
18.Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт2300900
19.Транспортно строителство2300900900900
20.Подемно-транспортни, пътни строителни машини900
21.Двигатели с вътрешно горене900900
22.Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен900
23.Инженерна логистика и строителна техника900
24.Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност900
25.Заваряване и контрол на качеството за заварени съединения900
26.Експлоатация на тунелопробивни машини900
27.Икономика на транспорта2300900900
28.Счетоводство и анализ в транспорта2300900
29.Икономика на транспортна фирма900
30.Икономика на малки и средни предприятия900
31.Управление на проекти900
32.Геотехника и инженерна геология900
33.Строителство на газо- и нефтопроводи900
34.Надзор и експолатация на хидротехнически съоръжения920
35.Мрежова и информационна сигурност960
36.Управление на рискови и високотехнологични процеси900
37.Логистика2300900
38.Киберсигурност в транспорта2300900