Годишни такси за обучение на студенти и докторанти
във ВТУ „Тодор Каблешков” – София

за учебната 2023/2024 г., както следва:

  1. Кандидатстудентска такса в размер на 70 лв. за всеки изпит. Такса за участие в кандидатстудентска кампания и класиране с признаване на оценката от държавен зрелостен изпит – 70 лв.
  2. Годишни такси за обучение на студенти в ОКС „бакалавър” и ОКС „магистър“ държавна поръчка:
    • Приети през учебната 2023/2024 г.:

Специалности

Бакалавър

Магистър

редовно

задочно

редовно

1.                   

Икономика на транспорта

670

650

2.                   

Счетоводство и анализ в транспорта

670

650

3.                   

Икономика на малки и средни предприятия

770

4.                   

Железопътна техника

670

650

5.                   

Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен

670

650

6.                   

Автомобилна техника

670

650

770

7.                   

Автоматизирано проектиране в машиностроенето

770

8.                   

Подемно-транспортни, пътни и строителни машини

670

650

9.                   

Двигатели с вътрешно горене

670

650

10.                

Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност

770

11.                

Електроенергетика и електрообзавеждане

670

650

770

12.                

Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт

670

650

13.                

Електромобили

670

650

770

14.                

Комуникационна и осигурителна техника

670

650

770

15.                

Комуникационна и компютърна техника и системи

670

650

16.                

Технология и управление на транспорта

670

650

770

17.                

Транспортен мениджмънт и логистика

770

18.                

Транспортно строителство

670

650

770

19.                

Индустриален мениджмънт

670

650

20.               С

Сигурност и безопасност в транспорта

670

650

21.                

Управление на проекти

770

22.                

Обучение на чуждестранни граждани на български език
(в Евро)

2600

1600

2600 /р. о./

1600 /з. о./

23.                

Обучение на чуждестранни граждани на чужд език (в Евро)

2600

2600 /р. о./

1600 /з. о./

3.Такса за кандидатстване на образователно научна степен „Доктор“ – 70 лв. за всеки изпит.

  1. Годишни такси за обучение на докторанти, държавна поръчка и срещу заплащане през учебната 2023/2024 г.:

 

държавна поръчка

срещу заплащане

редовно

задочно

редовно

задочно

1.

Докторанти – Социални, стопански и правни науки

1200

900

1400

2.

Докторанти – Технически науки

1200

900

2300

2.

Обучение на чуждестранни граждани (в Евро)

2800

2200

3.

Езиков курс (в Евро)

2600

4.Специални облекчения за: близнаци, полусираци, братя/ сестри, родители и техните деца и съпрузи, които едновременно са студенти във ВТУ „Тодор Каблешков“ ползват 25% облекчение от семестриалната такса – важи само за редовна форма на обучение.