Процедури за академични длъжности

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Автомобилна техника/
 • Кандидат: доц. д-р инж. Славчо Тодоров Божков
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
 • Професионално направление 4.5. Математика (математическо моделиране, проектиране и управление в мехатрониката)
 • Кандидат: доц. д-р Богдан Николов Гилев
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
 • Професионално направление 3.8.Икономика /Мениджмънт на транспортната дейност/
 • Кандидат: доц. д-р Васко Ананиев Василев
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Динамика, якост и надежност/
 • Кандидат: гл.ас. д-р инж. Владимир Илиев Бояджиев
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 4. Природни науки
 • Професионално направление 4.2. Химически науки, математика и информатика/Химия/Химия и екология/ /
 • Кандидат: гл.ас. д-р Миглена Петкова Славова
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Приложна механика/
 • Кандидат: гл. ас. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Подемно-транспортни машини/
 • Кандидат: ас. д-р инж. Иван Ганчев Ганчев
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища/
 • Кандидат: ас. д-р инж. Христо Георгиев Стаменов
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.13 „Общо инженерство“ /Подготовка,реализация и оценка на проекти /
 • Кандидат: д-р Ирена Велинова Петрова 
 • Документация по конкурса