Процедури за академични длъжности

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

  • Област на висше образование 5. Технически науки
  • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Приложна механика/
  • Кандидат: гл. ас. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска
  • Документация по конкурса