Условия за кандидатстване и важни дати за ОКС "магистър"

За учебната 2024/2025 г. ВТУ приема за обучение български граждани или лица с двойно гражданство/едното от които е българско/ за придобиване на образователноквалификационна степен (ОКС) „магистър“, притежаващи диплома за ОКС „професионален бакалавър“, ОКС „бакалавър“ или ОКС „магистър“.

ВТУ предлага магистърски програми за обучение по държавна поръчка и платено обучение, в редовна или задочна форма на обучение.

Право да кандидатстват имат лицата, които имат успех от дипломата за ОКС „бакалавър“ не по-малък от Добър, независимо от формата на обучение. Студентите се приемат с конкурс по документи. 

Завършилите ОКС „профасионален бакалавър“ могат да продължат обучението си директно в ОКС „магистър“ в същото професионално направление. Обучението е само в задочна форма.  Студентите се приемат с конкурс по документи и успех от дипломата не по-малък от Добър. Продължителността на обучение за придобиване на ОКС „магистър“ след „професионален бакалавър“  е пет семестъра, а за специалност „Транспортно строителство“ – седем семестъра. 

Продължителността на обучение за ОКС „магистър“ след ОКС „бакалавър“ – редовно обучение е 2 или 3 семестъра; а за задочно обучение – 2, 3, 4 или 5 семестъра.

Приемът на документи за ОКС „магистър“ е два пъти годишно: за зимен семестър и за летен семестър. /вижте – Важни дати/.

Документи се подават в университета: гр. София, ул.Гео Милев 158 Ректорат  или Ректорат стая № 38 и стая № 47.

Повече информация ще получите на тел.: 

+359 (2) 9709-230;
+359 (2) 9709-286;

или на e-mail: ksk@vtu.bg

Важни дати

 За кандидат-студенти, кандидатстващи за ОКС „магистър“:
1. За магистърски програми от летен семестър::
-приемане на документи-от 15.01 до 26.01.2024 г.
-класиране-30.01.2024 г.
-записване-от 31.01 до 02.02.2024 г.
2. За магистърски програми от зимен семестър:
-приемане на документи-от 13.05 до 28.08.2024 г.
-класиране-29.08.2024 г.
-записване-от 30.08 до 04.09.2024 г.