Такси
за административни услуги на ВТУ и за други дейности, свързани с учебната дейност

На основание Решение на Академичния съвет на ВТУ „Т. Каблешков“ с Протокол 17/ 12.12.2022 г. се определят следните такси за административни услуги.

Таксите влизат в сила от 01.01.2023 г.

Вид административна услугаРазмер на таксата /лв./
1.Издаване на академична справка80,00
2.Издаване на академична справка – експресно90,00
3.Издаване на втори /и всеки следващ/ екземпляр от академична справка70,00
4.Издаване на диплома – експресно100,00
5.Издаване на дубликат на диплома100,00
6.Издаване на дубликат на свидетелство или удостоверение за професионална квалификация80,00
7.Издаване на уверения за прекъснали, напуснали или завършили лица60,00
8.Издаване на удостоверения, служебни бележки, административни справки и служебни характеристики за МВР и др.70,00
9.Издаване на удостоверение за завършена образователно-квалификационна степен90,00
10.Възстановяване на студентски права, след отстраняване за определен период 1 /една/ семестриална такса
11.Разрешение за явяване на условен изпит50,00
12.Разрешение за преместване в друга специалност или друга форма на обучение80,00
13.Разрешение за допускане до Държавен изпит със следващ випуск90,00
14.Разрешение за допускане до Квалификационни изпит със следващ випуск150,00
15.Разрешение за повторно допускане до редовна /или поправителна/ сесия за защита на Дипломна работа90,00
16.Издаване на служебна бележка, уверение или документ за резултатите от кандидатстудентски приемен изпит70,00
17.Изготвяне на Европейско дипломно приложение120,00
18.Прием и обработване на документи от чуждестранни граждани за обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”100,00
19.Признаване на завършени периоди на обучение в чуждестранно висше училище150,00
20.Признаване на придобито висше образование в чуждестранно висше училище250,00
21.Комплектуване и заверка на учебни планове и програми

60,00/за 1бр. план/програма/

200,00 /комплект до 10 бр./

350,00 /комплект до 20 бр./

550,00 /комплект над 20 бр./

  

Банкова сметка:
Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”
IBAN: BG48BNBG96613100128201
BIC: BNBGBGSF
Банка: БНБ ЦУ