Процедури по защити на докторати през 2023 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Андрей Михайлов Карапетков

 1. По научна специалност:  “Теоретична електротехника”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Оптимизиране на източници на алтернативна електрическа енергия”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 12.06.2023 г. от 13.30 ч. в зала „Дунав“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. Калина Атанасова Семова

 1. По научна специалност: “Икономика и управление на транспорта”
 2. Област на висше образование: 3. “Социални, стопански и правни науки”
 3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и възможностите за тяхното стимулиране”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 18.05.2023 г. от 13.00 ч. в зала „Дунав“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Петър Георгиев Иванов

 1. По научна специалност:  “Теоретична електротехника”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на хаотични процеси в импулсни схеми с постоянно напрежение”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 22.05.2023 г. от 14.00 ч. в зала „Дунав“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Костадин Георгиев Трифонов

 1. По научна специалност:  “Управление и експлоатация на железопътния транспорт”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.5.“Транспорт, корабоплаване и авиация”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване и усъвършенстване на крайградските железопътни превози”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 12.12.2023 г. от 12.00 ч. в  Лаборатория „Прогнозиране на трафика“ (3229)

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Петко Георгиев Костадинов

 1. По научна специалност:  “Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2 „Електротехника,  електроника и автоматика“  
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване и анализ на възможностите за повишаване на енергийната ефективност посредством съвременни системи за управление и контрол”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:  15.02.2024 г., от 11:00 ч., зала: 1111.

Процедури по защита на научна степен "доктор на науките" през 2023 г.

НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР НА НАУКИТЕ”

Дисертант: проф. д-р Десислава Владимирова Йосифова

 1. По научна специалност:  “Икономика и управление в транспорта”
 2. Област на висше образование:  3. “Социални, стопански и правни науки”
 3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
 4. Tема на дисертационния труд: „Публичната отчетност и прозрачност като инструмент за контрол и оценка на финансовото управление на международни правителствени организации” (На примера на Трансатлантическия алианс)“

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА:  19.12.2023 г. от 14:00 ч., зала 3111