Процедури по защити на докторати през 2023 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Андрей Михайлов Карапетков

 1. По научна специалност:  “Теоретична електротехника”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Оптимизиране на източници на алтернативна електрическа енергия”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 12.06.2023 г. от 13.30 ч. в зала „Дунав“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. Калина Атанасова Семова

 1. По научна специалност: “Икономика и управление на транспорта”
 2. Област на висше образование: 3. “Социални, стопански и правни науки”
 3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и възможностите за тяхното стимулиране”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 18.05.2023 г. от 13.00 ч. в зала „Дунав“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Петър Георгиев Иванов

 1. По научна специалност:  “Теоретична електротехника”
 2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на хаотични процеси в импулсни схеми с постоянно напрежение”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 22.05.2023 г. от 14.00 ч. в зала „Дунав“