Процедури по защити на докторати през 2023 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. Калина Атанасова Семова

  1. По научна специалност: “Икономика и управление на транспорта”
  2. Област на висше образование: 3. “Социални, стопански и правни науки”
  3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
  4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на състоянието на иновациите в сухопътния транспорт и възможностите за тяхното стимулиране”
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Петър Геиргиев Иванов

  1. По научна специалност:  “Теоретична електротехника”
  2. Област на висше образование:  5. “Технически науки”
  3. Професионално направление: 5.2.“Електротехника, електроника и автоматика”
  4. Tема на дисертационния труд: “Изследване на хаотични процеси в импулсни схеми с постоянно напрежение”