Конкурси за докторанти

ДВ бр.47  от 24.06.2022 г.

Публикувано в сайта на 20.06.2022 г.

ВТУ “Т. Каблешков”- София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по следните професионални направления.

Професионално направлениеНаименование на научната специалностФорма на обучение за ОНС „Доктор”
РедовнаЗадочна
3.8 ИкономикаИкономика и управление в транспорта36
5.1 Машинно инженерствоПодемно-транспортни машини1
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи1
Локомотиви, вагони, трамваи1
Автомобилна техника1
   
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта11
   
5.3 Комуникационна и компютърна техника   
Осигурителна техника и системи1
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление и експлоатация на железопътния транспорт11
Транспортни системи и транспортни технологии11
5.7 Архитектура, строителство и геодезия   
   
   
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения1

Всички конкурси са със срок 3 /три/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване.

Документи се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209