Конкурси за докторанти

ДВ бр. 61 от 18.07.2023 г.

Публикувано в сайта на 11.07.2023 г.

ВТУ “Т. Каблешков”- София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по следните професионални направления.

Професионално направлениеНаименование на научната специалностФорма на обучение за ОНС „Доктор”
РедовнаЗадочна
3.8 ИкономикаИкономика и управление в транспорта33
5.1 Машинно инженерствоПодемно-транспортни машини01
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи10
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете10
Локомотиви, вагони, трамваи10
Автомобилна техника10
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта11
   
5.3 Комуникационна и компютърна техника   
Осигурителна техника и системи10
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление и експлоатация на железопътния транспорт11
Транспортни системи и транспортни технологии11
5.6 Материали и материалознание
Материали и материалознание01
5.7 Архитектура, строителство и геодезияПроектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения10
Проектиране, строителство и поддържане на улици и автомобилни пътища02

Кандидатите подават следните документи:  заявление /по образец/; автобиография; диплом за „Магистър” или нотариално заверено копие и приложението към нея; мед.свидетелство, издадено в срок не по рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване: по 70 лв. за всеки изпит.

Документи  се подават във ВТУ “Т. Каблешков”, кв. “Слатина”, ул. “Гео Милев” №158, тел.  02/97-09-209

ДВ бр.47  от 24.06.2022 г.

Публикувано в сайта на 20.06.2022 г.

ВТУ “Т. Каблешков”- София, обявява конкурси за редовни и задочни докторанти по следните професионални направления.

Професионално направлениеНаименование на научната специалностФорма на обучение за ОНС „Доктор”
РедовнаЗадочна
3.8 ИкономикаИкономика и управление в транспорта36
5.1 Машинно инженерствоПодемно-транспортни машини1
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи1
Локомотиви, вагони, трамваи1
Автомобилна техника1
   
5.2 Електротехника, електроника и автоматикаЕлектроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта11
   
5.3 Комуникационна и компютърна техника   
Осигурителна техника и системи1
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация
Управление и експлоатация на железопътния транспорт11
Транспортни системи и транспортни технологии11
5.7 Архитектура, строителство и геодезия   
   
   
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения1

Всички конкурси са със срок 3 /три/ месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Кандидатите подават следните документи: заявление (по образец); автобиография; диплома за „магистър“ или нотариално заверено копие и приложението към нея; медицинско свидетелство, издадено в срок не по-рано от 1 месец от датата на кандидатстването; 2 бр. снимки; списък на публикации, ако има такива; копие от документ за гражданство; удостоверение за признато висше образование, ако дипломата е издадена от чуждестранно висше училище; касова бележка за платена такса за кандидатстване.

Документи се подават във ВТУ „Т. Каблешков“, кв. Слатина, ул. Гео Милев № 158, тел. 02/97-09-209