Годишник на ВТУ

Всички материали се приемат при условие, че авторът не ги публикува на друго място. Той носи отговорност за прецизността и достоверността на своите тези и на изнесената информация