Акредитация

Висшето транспортно училище е държавно висше училище акредитирано от Националната агенция за оценяване и акредитация на Република България.

Последната институционална акредитация е дадена от Акредитационния съвет на НАОА на 05.07.2018 г. за срок от шест години и е с оценка “9,10”. На същото заседание е дадена положителна оценка на среда за дистанционно обучение във ВТУ „Т. Каблешков“.

Акредитираните основни структурни звена на Висшето транспортно училище “Тодор Каблешков” са:
Факултет “Транспортен мениджмънт”,
Факултет “Комуникации и електрообзавеждане в транспорта”,
Факултет “Техника и строителни технологии в транспорта”.

Акредитираните професионални направления във ВТУ “Тодор Каблешков” са:

Управление на проектимагистър

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕАКРЕДИТИРАНО ДООЦЕНКАСПЕЦИАЛНОСТЗА ОКС
3.8. Икономика17.04.2024 г.8,13Икономика на транспортабакалавър, магистър
Счетоводство и анализ в транспортабакалавър
Икономика на транспортна фирмамагистър
Икономика на малките и средни предприятия

5.1.Машинно инженерство

Стратегия за развитие на ПН 5.1 МИ (pdf)

31.07.2026 г.9,17Железопътна техника, Автомобилна техника;
Инженерна логистика и строителна техника; Управление на технически системи за екология и логистика; Подвижен състав на високоскоростни влакове и метрополитен; Подемно-транспортни, пътни и строителни машини; Двигатели с вътрешно горене
бакалавър
Железопътна техника, Автомобилна техника,
Подемно-транспортни и строителни машини, Транспортна техника, Автоматизирано проектиране в машиностроенето, Автотехническа експертиза, Двигатели с вътрешно горене; Технически надзор и експлоатация на съоръжения с повишена опасност; Експлоатация на тунелопробивни машини; Заваряване и контрол на качеството на завени изделия.
магистър
5.2 Електротехника, електроника и автоматикадо следваща програмна акредитация на ПН 5.2, съгласно чл. 81, ал.2 от ЗВО и Графика за акредитиране на професионалните направления9,17Електроенергетика и електрообзавеждане
Електромобили
Автоматика, електроника и компютърно упраление на електрическия транспорт
бакалавър
Електроенергетика и електрообзавеждане,
Електромобили
магистър
5.3 Комуникационна и компютърна техника02.06.2029 г.9,17Комуникационна и осигурителна техника, Комуникационна и осигурителна техника, Комуникационна и компютърна техника и системи, Киберсигурност в транспортабакалавър
Мрежова и информационна сигурност,
Комуникационна и осигурителна техника
магистър
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация03.07.2026 г.9,36Технология и управление на транспорта,
Логистика
бакалавър
Транспортен мениджмънт и логистика,
Технология и управление на транспорта
магистър
5.7 Архитектура, строителство и геодезия16.12.2022 г.9,24Транспортно строителствобакалавър, магистър
Транспортно строителство, Геотехника и инженерна геология, Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжениямагистър
5.13 Общо инженерство10.12.2023 г.9,27Индустриален мениджмънт,
Сигурност и безопасност в транспорта
бакалавър

Акредитираните научни специалности за обучение в образователна и научна степен „Доктор” във ВТУ “Тодор Каблешков” са:

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ НАУЧНА СПЕЦИАЛНОСТ оценка АКРЕДИТАЦИЯТА Е ВАЛИДНА ДО:
3.8. Икономика Икономика и управление на транспорта 8,70 17.04.2024 г.
5.1.Машинно инженерство Подемно-транспортни машини 8,87 до следваща програмна акредитация
Механизация и автоматизация на товарно-разтоварните работи 9,1 до следваща програмна акредитация
Подвижен железопътен състав и теглителна сила на влаковете 9,05 до следваща програмна акредитация
Локомотиви, вагони и трамваи 9,02 до следваща програмна акредитация
Автомобилна техника 8,95 до следваща програмна акредитация
Динамика, якост и надеждност на машините, уредите, апаратите и системите в транспорта 9,00 03.07.2021 г.
5.2 Електротехника, електроника и автоматика Електроснабдяване и електрообзавеждане в транспорта 9,38 до следваща програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления
Теоретична електротехника 9,21 до следваща програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления
5.3 Комуникационна и компютърна техника Теоретични основи на комуникационната техника 9,18 до следваща програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления
Осигурителна техника и системи 9,20 до следваща програмна акредитация съгласно чл. 81, ал. 2 на ЗВО и Графика за акредитация на професионалните направления
5.5 Транспорт, корабоплаване и авиация Транспортни системи и транспортни технологии 9,33 03.07.2026 г
Управление и експлоатация на железопътния транспорт 9,13 03.07.2026 г
5.6 Материали и материалознание Материали и материалознание 8,73 31.07.2026 г.
5.7 Архитектура, строителство и геодезия Приложна механика 9,24 16.12.2022 г.
Строителни конструкции 9,22 16.12.2022 г.
Проектиране, строителство и поддържане на железни пътища и съоръжения 9,34 16.12.2022 г.
Проектиране, строителство и поддържане на улици и на автомобилни пътища 9,26 16.12.2022 г.
Организация и управление на строителното производство 8,92 16.12.2021 г.
Земна основа, фундиране и подземно строителство 9,13 до следваща програмна акредитация