Процедури за академични длъжности 2024

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

  • Област на висше образование 3.Социални, стопански и правни науки
  • Професионално направление 3.8.Икономика /Счетоводна стандартизация/
  • Кандидат: гл.ас. д-р Магдалена Дамянова Петрова-Кирова
  • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

  • Област на висше образование 4 „Природни науки, математика и информатика”
  • Професионално направление 4.5. „Математика“ /Равнинна геометрия, изследване на диференциални уравнения и моделиране с тях/
  • Кандидат: гл.ас. д-р Станислав Тошков Стефанов
  • Документация по конкурса