Процедури за академични длъжности през 2022

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. “Технически науки”
 • Професионално направление  5.3. Комуникационна и компютърна техника /Проектиране на комуникационна и компютърна техника/
 • Кандидат: доц. д-р инж. Емил Иванов Йончев
 • Документация по конкурса


АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ПРОФЕСОР”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. “Технически науки”
 • Професионално направление  5.3„Комуникационна и компютърна техника /Компютърни  комуникации и мрежи/
 • Кандидат: доц. д-р инж. Венцислав Георгиев Трифонов
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Динамика, якост и надеждност/
 • Заповед за определяне на научното жури
 • Кандидат: гл. ас. д-р инж. Владимир Илиев Бояджиев
 • Документация по конкурса


АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 4. Природни науки, математика и информатика
 • Професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки /Информатика/
 • Kандидат: гл. ас. д-р Тодор Димитров Балабанов
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.7. Архитектура, строителство и геодезия /Земна механика/
 • Кандидат: гл. ас. д-р инж. Стойна Любенова Костова
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ДОЦЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.1. Машинно инженерство /Приложна механика/
 • Кандидат: гл. ас. д-р инж. Благойка Илиева Пълева-Кадийска
 • Документация по конкурса
АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

По научна специалност:

АКАДЕМИЧНА ДЛЪЖНОСТ “ГЛАВЕН АСИСТЕНТ”

По научна специалност:

 • Област на висше образование 5. Технически науки
 • Професионално направление 5.2. Електротехника, електроника и автоматика /Теоретична електротехника/
 • Документация по конкурса
 • Кандидат: ас. д-р инж. Христина Иванова Спиридонова