Процедури по защити на докторати през 2024 г.

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. Снежана Илинова Карипова

 1. По научна специалност: “Икономика и управление в транспорта”
 2. Област на висше образование: 3. “Социални, стопански и правни науки”
 3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Влияние на интелигентните  транспортни системи върху устойчивото развитие на транспорта”

ПУБЛИЧНА ЗАЩИТА: 25.04.2024 г. от 11.00 ч. в зала „Тодор Каблешков“

ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. Камен Божидаров Христов

 1. По научна специалност: “Икономика и управление в транспорта”
 2. Област на висше образование: 3. “Социални, стопански и правни науки”
 3. Професионално направление: 3.8.“Икономика”
 4. Tема на дисертационния труд: “Модел за реализиране на обучение чрез работа в транспортния сектор”
ОБРАЗОВАТЕЛНА И НАУЧНА СТЕПЕН “ДОКТОР”

Дисертант: маг. инж. Ваньо Ванев Ралев

 1. По научна специалност: “Локомотиви, вагони и трамваи”
 2. Област на висше образование: 5. “Технически науки”
 3. Професионално направление: 5.1.“Машинно инженерство”
 4. Tема на дисертационния труд: “Изследване дълготрайността на ходовата част на пътнически вагони”