Нормативни документи

Страницата е в процес на разработка!

Общоуниверситетски документи


ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за устройство, управление и дейност на университетски Център за следдипломна квалификация и продължаващо обучение

ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Център за дистанционно обучение на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА на личните данни на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за дейността на Контролния съвет на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Центъра за кариерно развитие на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на ВТУ „Тодор Каблешков“

 Приложения към ПРАВИЛНИК за вътрешния трудов ред на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за организацията и дейността на Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти“ на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за устройство, управление и дейност на Функционален университетски център докторанти на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за управление на интелектуалната собственост на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА за работата на Съвета на настоятелите на ВТУ „Тодор Каблешков“

ЕТИЧЕН КОДЕКС на ВТУ „Тодор Каблешков“

Административна и стопанска дейност


ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за атестиране на научно-преподавателски и преподавателски кадри във ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за командироване на преподаватели и служители

ПРАВИЛНИК за условията и реда за настаняване, ползване и вътрешния ред в студентските общежития на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА и процедури за разработване, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните характеристики

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за сигнализиране, проверка, разкриване и докладване на административни слабости, пропуски и нарушения, които създават предпоставки за корупция, измами и нередности

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за дейността на учрежденския архив във ВТУ „Тодор Каблешков“

 ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА при работа на повече от един трудов договор

 ИНСТРУКЦИИ за безопасна работа при извършване на огневи работи във ВТУ „Тодор Каблешков“

ПЛАН за действие при пожар във ВТУ „Тодор Каблешков“

ПЛАН за евакуация на учебни корпуси 1,2 и 3

ПРОТИВОПОЖАРНА НАРЕДБА за пожарна безопасност на ВТУ „Тодор Каблешков“

 

Научноизследователска и издателска дейност


ПРАВИЛА за организиране, провеждане и отчитане на вътрешните конкурси за научни изследвания, финансирани целево от държавния бюджет

  1. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 а – Етапи и видове дейности при подготовка на проекта. Начин на отчитане на проекта.
  2. ПРИЛОЖЕНИЯ 1 б – Бланка спецификация на компютърна техника по проект. 

ПРАВИЛА за планиране и издаване на учебна литература в книжен и електронен формат

ПРАВИЛА за проверка на наличие на оригиналността чрез използване на интегрирана в средата за електронно обучение приставка на Strikeplagiarism.com за засичане на плагиатство във ВТУ „Тодор Каблешков“

МЕТОДИКА на ВТУ „Тодор Каблешков“ за оценка на авторско участие в публикации в списания, реферирани или индексирани в световните бази данни WEB OF SCIENCE и SCOPUS

ЕВРОПЕЙСКАТА ХАРТА НА ИЗСЛЕДОВАТЕЛИТЕ

ЕТИЧЕН КОДЕКС за научни изследвания на ВТУ Тодор Каблешков

КОДЕКС за поведение при подбор на изследователи във ВТУ „Тодор Каблешков“

Финансова дейност


УКАЗАНИЯ за реда на номиниране и получаване на „Годишна награда на ректора“ на ВТУ „Т. Каблешков“ за принос в развитието на университета

ПРАВИЛА за условията и реда за предоставяне на стипендии на студентите и докторантите във ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА и процедури, регламентиращи администрирането, отчитането и контрола на приходите от студентските общежития на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА за закупуване на материали и извършване на услуги, свързани с дейността на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА и процедури, свързани и разработване, приемане, изпълнение и отчитане на годишния бюджет ВТУ „Тодор Каблешков“ – Бюджетен процес

ПРАВИЛА за предприемане на коригиращи действия и за докладване на резултатите от тях след проверки и одити от контролни органи

 ПРАВИЛА за допълнително материално стимулиране на преподавателите и докторантите във ВТУ Тодор Каблешков

ПРАВИЛА за предоставяне за краткотрайновременно ползване срещу заплащане на ресурси на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛА И ПРОЦЕДУРИ, регламентиращи администрирането, отчитането и контрола на приходите от студентските общежития на ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за използване на средствата за СБКО във ВТУ „Тодор Каблешков“

ПРАВИЛНИК за столовото хранене във ВТУ „Тодор Каблешков“ и контрол за целевото изразходване на държавната субсидия

СИСТЕМА „Допълнително възнаграждение с непостоянен характер“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ (Система ДВНХ)

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за организация на работната заплата във ВТУ „Тодор Каблешков“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА  за  осъществяване на мониторинг на финансовото управление и контрол във ВТУ „Тодор Каблешков“

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за финансово управление и контрол

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА и процедури за осъществяване на предварителен контрол във ВТУ „Тодор Каблешков“

ЗАДЪЛЖЕНИЯ на ВТУ „Тодор Каблешков“, свързани с приемане и регистриране на получените дарения

ИНСТРУКЦИЯ за организиране на деловодната дейност и документооборота във ВТУ Тодор Каблешков

 ИНСТРУКЦИЯ за спортна екипировка