Центрове

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е самостоятелно обособено звено в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. Неговата дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника за устройството и дейността на ЦДО на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. ЦДО е създаден с Решение на Академичeн съвет на ВТУ от 29.03.2017 г. Приет е и Правилник за устройството и дейността на ЦДО, както и Вътрешни правила за организация на дистанционна форма на обучение във ВТУ.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма. Тя е гъвкава, адаптивна към бюджета и наличното време на обучаемите и е подходяща за работещи хора; майки, отглеждащи децата си; живеещи в отдалечени населени места; лица в неравностойно положение; групи със специфични образователни потребности.

ЗАДАЧИ НА ЦДО

 • Организиране и провеждане  на  дистанционна  форма  на  обучение  по  бакалавърски  и  магистърски програми на български и чуждестранни студенти.
 • Издаване на помощни учебни материали и ресурси за самоподготовка (на  хартиен  и  електронен носител), разположени на интернет платформа за  дистанционно  обучение.
 • Поддържане на система за административно обслужване на студентите, обучаващи се в ДФО.
 • Проучване, анализ и прилагане на  добри практики у нас и в чужбина в областта на ДФО.
 • Разработване и внедряване на компютърни и информационни технологии в ДФО.
 • Разработване на електронни учебни курсове.
 • Анализ и оценка на качеството на дейностите в обхвата на ДФО.

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформата за електронно обучение във ВТУ „Т. Каблешков” е създадена през 2012-2014 год., когато се реализира проект № BG051PO001-4.3.04-0024 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на “Виртуална библиотека” във ВТУ “Т. Каблешков” гр.София”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.  

Ролята на електронното обучение се корени в идеята да се стимулира процеса на учене през целия живот, като предпоставка за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително отсъствие от работа.

ДЕЙНОСТИ

 • Обезпечава технически и технологично дистанционната форма на обучение в ВТУ „Т. Каблешков“ (Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява oт основното звено, провеждащо съответното обучение);
 • Информира и запознава студентите с особеностите на ДФО;
 • Организира подготовката на преподавателите, участващи в ДФО;
 • Работи съвместно с координаторите на курсове за осъществяване целите на ДО;
 • Анализ и оценка на качеството на дейностите в обхвата на ДФО.

КОНТАКТИ

Ръководител: доц. д-р Емилия Георгиева Вайсилова 

Тел: 02/ 9709 472; 

E-mail: emvais@vtu.bg

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е основан на 02.11.2005 г. с решение на Академичния съвет като обслужващо звено в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Кариери ВТУ „Тодор Каблешков“ София, 2022 – ВТУ „Тодор Каблешков“ – София (vtu.bg)

Центърът за бизнес-планиране и управление на проекти дава възможност на обучаемите в модерна обстановка и уютна среда да формулират разработването на бизнес задачи и проекти за развитие на стопанската дейност, да правят прогнози и планове и да провеждат политика за просперитета на бизнеса.

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР

проф. д-р Антоанета Кирова;  тел. 02/ 9709- 323; e-mail: toni.kirova@gmail.com

ЕКИП:

 • проф. д- р инж.-икон. Даниела Тодорова; тел. 02/ 9709- 240; e-mail: rector@vtu.bg; dtodorova@vtu.bg
 • доц. Васко Василев : тел. 02/ 9709- 323; e-mail: vaskoananiev@gmail.com
 • гл. ас. д-р инж. Гергана Кирилова – тел. 02/ 9709- 231;  e-mail: g.kirilova@mail.bg

Презентация на центъра