Университетски Центрове

Център за дистанционно обучение

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за дистанционно обучение (ЦДО) е самостоятелно обособено звено в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. Неговата дейност се осъществява в съответствие с разпоредбите на Закона за висшето образование, Наредбата за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища и Правилника за устройството и дейността на ЦДО на ВТУ „Тодор Каблешков” – София. ЦДО е създаден с Решение на Академичeн съвет на ВТУ от 29.03.2017 г. Приет е и Правилник за устройството и дейността на ЦДО, както и Вътрешни правила за организация на дистанционна форма на обучение във ВТУ.

Дистанционната форма на обучение е равнопоставена на редовната форма. Тя е гъвкава, адаптивна към бюджета и наличното време на обучаемите и е подходяща за работещи хора; майки, отглеждащи децата си; живеещи в отдалечени населени места; лица в неравностойно положение; групи със специфични образователни потребности.

ЗАДАЧИ НА ЦДО

 • Организиране и провеждане  на  дистанционна  форма  на  обучение  по  бакалавърски  и  магистърски програми на български и чуждестранни студенти.
 • Издаване на помощни учебни материали и ресурси за самоподготовка (на  хартиен  и  електронен носител), разположени на интернет платформа за  дистанционно  обучение.
 • Поддържане на система за административно обслужване на студентите, обучаващи се в ДФО.
 • Проучване, анализ и прилагане на  добри практики у нас и в чужбина в областта на ДФО.
 • Разработване и внедряване на компютърни и информационни технологии в ДФО.
 • Разработване на електронни учебни курсове.
 • Анализ и оценка на качеството на дейностите в обхвата на ДФО.

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ

Платформата за електронно обучение във ВТУ „Т. Каблешков” е създадена през 2012-2014 год., когато се реализира проект № BG051PO001-4.3.04-0024 „Развитие на електронните форми на дистанционно обучение и изграждане на “Виртуална библиотека” във ВТУ “Т. Каблешков” гр.София”, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2007-2013.  

Ролята на електронното обучение се корени в идеята да се стимулира процеса на учене през целия живот, като предпоставка за усъвършенстване на професионалните умения и компетентности, без продължително отсъствие от работа.

ДЕЙНОСТИ

 • Обезпечава технически и технологично дистанционната форма на обучение в ВТУ „Т. Каблешков“ (Учебно-методическото осигуряване в дистанционната форма се осъществява oт основното звено, провеждащо съответното обучение);
 • Информира и запознава студентите с особеностите на ДФО;
 • Организира подготовката на преподавателите, участващи в ДФО;
 • Работи съвместно с координаторите на курсове за осъществяване целите на ДО;
 • Анализ и оценка на качеството на дейностите в обхвата на ДФО.

КОНТАКТИ

Ръководител: проф. д-р Емилия Георгиева Вайсилова 

Тел: 02/ 9709 472; 

E-mail: emvais@vtu.bg

Център за кариерно развитие

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за кариерно развитие (ЦКР) е основан на 02.11.2005 г. с решение на Академичния съвет като обслужващо звено в структурата на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Част е от мрежата университетски кариерни центрове в България, създадена по инициатива на Проект „Пазар на труда“ на Американската агенция за международно развитие (USAID).

Центърът за кариерно развитие  е партньор на редица компании в популяризирането на стажантски, стипендиантски програми и работни позиции.

В периода 2008–2009 г. успешно беше реализиран проект „СЪЗДАВАНЕ НА МЕХАНИЗМИ ЗА ПРОИЗВОДСТВЕНИ СТАЖОВЕ НА СТУДЕНТИТЕ ОТ ВТУ „ТОДОР КАБЛЕШКОВ“, финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски Социален Фонд 2007 – 2013 г.

Адрес: ул. „Гео Милев“ № 158, София, п.к. 1574, Ректорат, ет. 3, стая 42

Телефони: 02/ 9709 330; Hot Line: 0899 783 161

Сайт на Кариерен център на  ВТУ „Тодор Каблешков“ София, https://career.vtu.bg

Център за следдипломна квалификация
и продължаващо обучение

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за следдипломна квалификация и продължаващо обучение е обособено обслужващо структорно звено в състава на ВТУ“Т.Каблешков“ състоящ се от:

1.Център за следдипломна квалификация/ЦСДК/ за обучение на специализанти за повишаване и придобиване на професионална квалификация, допълнителна подготовка и специализация на български и чуждестранни граждани със средно и висше образование, а така също и за консултантска и издателска дейност, свързана с това обучение.

2.Упълномощен от ректора , заместник-ректор отговаря за ЦСДКПО и го представлявя като страна в договори пред външни институции, юридически и физически лица и по съдебни процеси и юрисдикции.

3.Обучаемите в ЦСДКПО се наричат специализанти или курсисти, и имат права и задължения определени от ЗВО и Правилник за устройството и дейността на ВТУ“Т.Калешков“.

Лице за контакт: Цветанка Цупарска – Ректорат ет.3 стая 31,

Тел.: (+359 2) 9709-209
GSM: +359 889 239 922
E-mail: pqlll@vtu.bg

Връзка към Центъра за СДК и ПО на ВТУ „Т.Каблешков“ 

Център за бизнес планиране

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

Центърът за бизнес-планиране и управление на проекти дава възможност на обучаемите в модерна обстановка и уютна среда да формулират разработването на бизнес задачи и проекти за развитие на стопанската дейност, да правят прогнози и планове и да провеждат политика за просперитета на бизнеса.

УПРАВЛЕНСКИ ЕКИП

РЪКОВОДИТЕЛ ЦЕНТЪР

проф. д-р Антоанета Кирова;  тел. 02/ 9709- 323; e-mail: toni.kirova@gmail.com

ЕКИП:

 • проф. д- р инж.-икон. Даниела Тодорова; тел. 02/ 9709- 240; e-mail: rector@vtu.bg; dtodorova@vtu.bg
 • доц. Васко Василев : тел. 02/ 9709- 323; e-mail: vaskoananiev@gmail.com
 • гл. ас. д-р инж. Гергана Кирилова – тел. 02/ 9709- 231;  e-mail: g.kirilova@mail.bg

Презентация на центъра

Университетски център за
информационно и телекомуникацонно обслужване

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

ВТУ „Тодор Каблешков“ предоставя на своите студенти и преподаватели най-съвременни системи за електронна комуникация, които са базирани на Office 365, свободната платформа за споделяне на учебни материали Moodle, собствени информационни сайтове (e-библиотека, e-книжарница и др.),  ключително основния университетскин сайт https://www.vtu.bg/

ИТ мениджър: проф. д-р инж. Димитър Димитров – Ректорат ет.2 стая 22

Тел.: (+359 2) 9709-444
GSM: +359 .
E-mail: ddimitrov@vtu.bg