Проекти

Национални проекти

Международни проекти

Проект: „Дигите на река Дунав, устойчиви на изменение на климата - CHERUBIM“

Финансиран от фонд „Научни изследвания” – Многостранен конкурс за научно и технологично сътрудничество в Дунавския регион – 2022 год.

Договор: № КП-06-Дунав/6 – 24.08.2023 г.

Срок на изпълнение – 24 месеца

Стойност на проекта – 39 960 лв.

Ръководител: проф. д-р инж. Чавдар Колев

Проект: „Модел за измерване и оценка на качеството на образование във висшите училища в Р България“

Финансиран от фонд „Научни изследвания, конкурс за финансиране на фундаментални научни изследвания – 2021 г.

Договор № КП-06-Н55/10 от 16.11.2021 г.

Срок на изпълнение – 36 месеца

Стойност на проекта – 119 972 лв.

Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова

Екип на проекта: проф. д-р инж. икон. Красимир Тодоров Кръстанов, доц. д-р инж.-мат. Нина Иванова Гергова, инж. икон. Димитър Тодоров Тодоров – докторант, икон. Росица Пенчева Йорданова – докторант, Дилмана Валериева Шопова – студент, Елисавета Атанасова Тодорова – студент

Целта на проекта е чрез прилагане на бенчмаркинг модел да се определят и оценят ключови показатели за измерване и управление на качеството на образование в българските висши училища и да се определи конкурентоспособността на България на европейския образователен пазар.

Предмет на изследване в проекта е качеството на обучение с присъщите му показатели за оценка на висшите училища в Р България.

Проект: „ECVET compatible 3D printing training modules for automotive technologies”

Финансиран от: ERASMUS+

Договор № 2021-1-SK01-KA220-VET-000034617

Срок на изпълнение – 24 месеца 01/12/2021 – 30/11/2023

Стойност на проекта – 23 336 евро

Координатор: Stredná priemyselná škola dopravná, (Bratislava, Slovakia)

Партньори: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ (България), EXELIA, CEPROF

Ръководител: доц. д-р Нина Гергова

Проект: Издаване на рецензирано българско научно издание „Механика Транспорт Комуникации”

Финансиран от фонд „Научни изследвания”, Конкурс Българска научна периодика – 2023 г.

Договор: № КП – 06 – НП4/71 от 16.12.2022 г.

Срок на изпълнение – 1 година, до декември 2023 г.

Стойност на проекта – 8 000 лв.

Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова

 

Проект: „Транснационално научно и технологично сътрудничество с Народна република Китай (гр. Нингбо) и развитие на CEEC Institute, Ningbo University of Technology”

Финансиран от: CEEC Institute, Ningbo University of Technology       

Договор: № 172/29.10.2021 г.

Срок на изпълнение – 24 месеца 01/12/2021 – 30/11/2023

Стойност на проекта – 13 000 евро

Ръководител: проф. д-р Даниела Тодорова

Членове на екипа: проф. д-р Николай Георгиев, проф. д-р Красимир Кръстанов, проф. дтн Петър Колев, проф. д-р Мария Христова, проф. дн Антоанета Кирова, доц. д-р Нина Гергова, докторант Димитър Тодоров, докторант Калина Семова

Проект: Популяризиране на национална програма „Млади учени и постдокторанти – 2“ с цел привличане на млади учени и постдокторанти- изх. № 1522/21.09.2022 г.

Националната програма „Млади учени и постдокторанти-2”.

Срок на програмата: до края на 2025 г.

Програмата ще се изпълнява на два етапа с продължителност по 18 месеца:

I етап, 18 месеца, 2022 г. – 2023 г. – 18 474.00 лв.

II етап, 18 месеца, 2024 г. – 2025 г. – 18 474.00 лв.

Проект: „GREENUP: European youth reflecting about the green future of Europe”

Финансиран от: CERV Lump Sum Grants, European Education and Culture Executive Agency

Договор № Project 101053441 — GREENUP— CERV-2021-CITIZENS-TOWN

Срок на изпълнение – 24 месеца 25/04/2022 – 25/04/2024

Стойност на проекта – 16 100 евро

Координатор: AYUNTAMIENTO DE TIBI (Ayto. Tibi), PIC 890539638, established  in PLAZA ESPANA 1, TIBI 03109, Spain,

 Партньори: Висше транспортно училище „Тодор Каблешков“ (България);  DRUSTVO ZA RAZVIJANJE PROSTOVOLJNEGA DELA NOVO MESTO (DRPNM), Slovenia; NYUGAT-PANNON TERULET-ES GAZDASAGFEJLESZTESI SZOLGALTATO KOZHASZNU NONPROFIT KORLATOLT FELELOSSEGU TARSASAG (Westpannon), Hungary; PANEVEZIO MIESTO SAVIVALDYBES ADMINISTRACIJA (PMSA), Lithuania; KUNSILL LOKALI L-GHARB (GHARB), PIC 937351935, Malta; DIMOS FARKADONAS (FARKADONA), Greece

Ръководител: доц. д-р Нина Гергова

Проекти по наредбата на МОН за 2024 г.

в областта на транспортното образование и транспортната наука, финансирани целево от държавния бюджет

Проекти по наредбата на МОН за 2023 г.

в областта на транспортното образование и транспортната наука, финансирани целево от държавния бюджет

Проекти по наредбата на МОН за 2022 г.