Условия за кандидатстване на чуждестранни граждани във ВТУ "Т. Каблешков"

Чуждестранните граждани на страни, които не членуват  в ЕС и ЕИП могат да кандидатстват и да се обучават във ВТУ „Тодор  Каблешков”:

 1. в изпълнение на междуправителствени спогодби за образователен, научен и културен обмен;
 2. съгласно актове на Министерския съвет;
 3. при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от Закона за висшето образование (ЗВО).

Чужденци могат да кандидатстват за обучение и при условията и по реда за приемане на българските граждани във висшите училища на Република България, ако:

имат статут на постоянно пребиваващи на територията на Република България;

– имат статут на бежанци;

– са от българска народност, удостоверена по реда на Постановление № 103 на Министерския съвет от 1993 г. за осъществяване на образователна дейност сред българите в чужбина и Постановление № 228 на Министерския съвет от 1997 г.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на междуправителствени спогодби и съгласно актове на Министерския съвет, подават документите си в Министерството на образованието, младежта и науката и се приемат при условията и реда, определени в съответната спогодба и акт на Министерския съвет.

Чуждестранните граждани, които кандидатстват при условията на чл. 95, ал. 7 и 9 от ЗВО, подават документите си във ВТУ „Тодор  Каблешков”, Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” – кабинет 28, Ректорат, в срок до 1 октомври в годината на кандидатстването.

Необходими документи за кандидатстване:

 1. Заявление (по образец).
 2. Копие от документа за завършено средно образование и от приложението с оценките.

Минималният среден успех от учебните предмети от документа за завършено средно образование, които са балообразуващи (математика, физика, география) за направлението (специалността), за която кандидатства лицето, не може да бъде по-нисък от 62 на сто от максималната стойност по системата за оценяване в страната, в която е придобито средното образование.

 1. Документ, издаден от компетентен орган, с който се удостоверява правото на кандидата да продължи обучението си във висшите училища на страната, в която е придобито средното образование.
 2. Документ за владеене на български език, издаден от висше училище в България – за кандидатите, които няма да преминават езикова и специализирана подготовка.
 3. Медицинско свидетелство, издадено в едномесечен срок преди датата на кандидатстване и заверено от съответните органи в страната, от която лицето кандидатства.
 4. Копие от документите за гражданство – за кандидатите с двойно гражданство, едно от които е българско.
 5. Две снимки.
 6. Копие от документ за самоличност.


Документите по т. 2, 3 и 5 трябва да бъдат легализирани, преведени на български език и заверени в съответствие с разпоредбите на международните договори на Република България с държавата, в която са издадени, а при отсъствие на такива – по общия ред за легализациите, преводите и заверките на документи и други книжа.

Чуждестранните граждани, които не владеят български език, през първата година се обучават в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка по български език. Обучението в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език на чуждестранните студенти, одобрени за обучение във ВТУ „Тодор Каблешков”, се провежда от Департамента за езиково обучение към Софийския университет „Св. Климент Охридски”.

Чуждестранните граждани, приети за студенти във ВТУ „Тодор Каблешков”, могат да продължат обучението си в първи курс в образователно-квалификационна степен „бакалавър” след успешно положени изпити в подготвителния курс по езикова и специализирана подготовка по български език и специализираните дисциплини.

Таксите за обучение на чуждестранните студенти се определят ежегодно с постановление на Министерски съвет.

Процедура по кандидатстване

 1. В срок до 1 октомври на съответната учебна година документите се подават във ВТУ „Тодор Каблешков” – Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” (кабинет 28, Ректорат). Те могат да бъдат подадени лично от кандидата или от упълномощен представител.
 2. След като приеме документите, Функционалният деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” в едномесечен срок ги подготвя и изпраща в Министерството на образованието и науката – Дирекция „Висше образование”, с оглед изпълнение на процедурата по издаване на удостоверение. Срокът за издаване на удостоверението от МОН е един месец.
 3. След като получи удостоверението от МОМН, Функционалният деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” уведомява кандидата, че може да получи удостоверението си лично или от упълномощен представител и да подадат документите си за издаване на виза вид „D”.
 4. Документи за издаване на виза вид „D” се подават в посолството на Република България в съответната държава, откъдето е кандидатът, оттам се получава и самата виза. Срокът за издаване на виза също е един месец, но може да бъде и повече.
 5. След получаване на виза вид „D” и пристигането в Република България кандидатът се представя във Функционалния деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” и се записва за обучение според специалността в съответния факултет или в подготвителен курс по езикова и специализирана подготовка след заплащане на определената такса.

Записване на студентите-чуждестранни граждани

Чуждестранните студенти, приети по ПМС № 103/1993 г. и ПМС № 228/1997 г., се записват във ВТУ „Тодор Каблешков” преди началото на учебната година след като получат от МОН удостоверение и документите, с които са кандидатствали.

Студентите следва да се представят във Функционалният деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” (кабинет 28, Ректорат), където получават необходимата им информация за записването и настаняването в общежитие.

След попълването на закупения от тях комплект документи и заплащане на определената такса се записват при инспектора на съответния факултет.

Настаняването в общежитие става след подаване на молба, заверена от факултетния инспектор по учебна дейност. Чуждестранните студенти заплащат определените за учебната година такси и наем.

Документи за записване

 1. Диплома за завършено средно/висше образование с приложението с оценките – оригинал и официален превод.
 2. Документ за раждане – оригинал, нотариално заверено копие и официален превод.
 3. Документ за български произход.
 4. Медицинско свидетелство.
 5. Документ за чуждестранно гражданство и адресна регистрация.
 6. Копие от документ за самоличност.
 7. Валиден задграничен паспорт с положена виза за обучение.
 8. Снимки 6 бр., формат 3,5/4,5.
 9. Комплект документи за записване, включващ студентска книжка, студентска лична карта, формуляри.

За допълнителна информация:

Функционален деканат „Чуждестранни студенти, докторанти и специализанти” кабинет 28, Ректорат на ВТУ „Тодор Каблешков”

ул. „Гео Милев” 158, София 1574

Тел.:  +359 2 9709 343

E-mail: vtu@vtu.bg