Специалност "Технология и управление на транспорта"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по технология и организация на транспорта, планиране в транспорта, международен транспорт, моделиране и оптимизация на транспортните процеси, теория на транспортните потоци, мениджмънт и маркетинг на транспорта, взаимодействие между видовете транспорт и др., както и лабораторни и семинарни упражнения, учебни и учебно- производствени практики.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „инженер по транспорта“ и свидетелство за професионална квалификация „началник влак“.

Чрез изучаване на определени факултативни дисциплини и необходимата производствена практика, и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат допълнително и свидетелство за професионална квалификация „ръководител движение в жп транспорта“ или „организатор експлоатация в градския пътнически транспорт и метрополитена“, или „ръководител търговска експлоатация“.

Завършилите специалността могат да работят като инженери по транспорта, технолози, ръководители на фирми и организации, както и в държавни структури. Те могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

контакти: tout@vtu.bg

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър” в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Студентите се специализират в областите на управлението и организацията на транспорта, логистиката, търговските операции и спедицията и други специфични дейности в транспорта. Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да заемат ръководни длъжности в транспортни организации, фирми и министерства, да се занимават с научна и преподавателска дейност, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Обучението в тази магистърска програма е с продължителност пет семестъра след завършена степен „професионален бакалавър” в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Студентите се специализират в областите на управлението и организацията на транспорта, логистиката, търговските операции и спедицията и други специфични дейности в транспорта. Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да заемат ръководни длъжности в транспортни организации, фирми и министерства, да се занимават с научна и преподавателска дейност, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.