Специалност "Транспортно строителство"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

В ОКС „бакалавър“ се подготвят висококвалифицирани кадри за проектиране, строителство и поддържане на транспортната инфраструктура – железопътни линии, пътища, пристанища, специални железници, метрополитени и съоръженията по тях.
Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализирани дисциплини, лабораторни и семинарни упражненения, учебно-производствени практики и стажове.
Обучението приключва с държавен изпит. Завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „строителен инженер“. След изучаване на определени факултативни дисциплини и преминаване през необходимата производствена практика, и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат към дипломата и свидетелство за професионална квалификация „ръководител на производствена група по поддържане и ремонт на жп линии“.
Завършилите студенти могат да продължат обучението си в ОКС „магистър“.
В съответствие с общоевропейската политика за единна транспортна инфраструктура, доста висок е процентът на реализация на дипломиралите се във ВТУ строителни инженери у нас и в чужбина.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортно строителство и съоръжения"

Лице за информация: 

проф д-р инж. М. Зафирова

контакти: mzafirova@vtu.bg

Лице за информация: 

доц д-р инж. К. Костов

контакти: kkostov@vtu.bg

Страница на катедрата:

ОКС „магистър“

Магистърският план е предназначен за студенти притежаващи ОКС „бакалавър“, специалност „Транспортно строителство“, професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Обучението продължава три семестъра и се извършва в две специализации:
– специализация „Транспортно строителство“ – в първите два семестъра се изучава проектирането и строителството на пътища, улици, железопътни линии, метрополитени и аеродруми;
– специализация „Транспортни съоръжения“ – в първите два семестъра се изучава проектирането и технологията на строителство на транспортни съоръжения от транспортната инфраструктура – мостове, различни строителни конструкции, пристанищни съоръжения и др.
След втория семестър и за двете специализации има преддипломен стаж – 2 учебни седмици. Третият семестър е предназначен за подготовка и разработка на дипломна работа.
Обучението в ОКС „магистър“ се извършва от преподаватели на катедра „Транспортно строителство и съоръжения“. Със своя професионален опит, ценз и ерудиция те осигуряват високото качество на обучението.
Завършилите магистърската програма получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в докторантура. Бъдещите строителни инженери имат възможност за успешна реализация като ръководни кадри на строителни компании в страната и чужбина.

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Магистърската програма е предназначена за студенти със завършена ОКС „професионален бакалавър“ в професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“. Обучението продължава седем семестъра и се извършва в две специализации: „Транспортно строителство“ и „Транспортни съоръжения“.
Обучението в ОКС „магистър“ се извършва от преподаватели на катедра „Транспортно строителство и съоръжения“. Със своя професионален опит, ценз и ерудиция те осигуряват високото качество на обучението.
Завършилите магистърската програма получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в докторантура. Бъдещите строителни инженери имат възможност за успешна реализация като ръководни кадри на строителни компании в страната и чужбина.