Специалност "Индустриален мениджмънт"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по финанси, счетоводство, маркетинг, бизнес-планиране, бизнес-управление, контрол, управление на човешките ресурси, управление на производството, паричен пазар, цени и ценообразуване и др.; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.

Обучението приключва с държавен изпит и завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „инженер-мениджър“.

Чрез изучаване на определени факултативни дисциплини, провеждане на необходимата производствена практика, и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат и свидетелство за професионална квалификация „асистент-мениджър“.

Завършилите специалността могат да работят във всички звена на промишлени предприятия и фирми от държавния и частния сектор, свързани с организацията, координацията и управлението на производствените процеси; в отделите по логистика, където се решават проблемите, свързани с оптимизацията и управлението на движението на материалните потоци, управлението на запасите, транспорта и товаро-разтоварните процеси; в търговските отдели и отделите по маркетинг на промишлените предприятия. С придобитите знания и квалификация могат да заемат длъжности във всички йерархични нива на управлението. Могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

контакти: tout@vtu.bg