Специалност "Икономика на транспорта"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Образователната програма на специалност „Икономика на транспорта“ има за цел да изгради кадри с транспортно-икономическа квалификация, които да притежават необходимите фундаментални и специализирани теоретични и практико-приложни знания за стопанските процеси, техниката, технологията и организацията в транспортния сектор.

Бакалаврите по „Икономика на транспорта“ придобиват знания и умения за разработване на бизнес-задачи и проекти за развитие на стопанската дейност, да правят прогнози и планове, да контролират, анализират и своевременно да регулират стопанските процеси за реализирането и защитата на конкурентоспособност и просперитет на транспортния бизнес и др.

Завършилите специалността „Икономика на транспорта“ могат да работят в транспортни предприятия и логистични центрове, спедиторски фирми, застрахователни дружества, информационни центрове, в промишления и градски транспорт, в транспортните отдели на външнотърговските фирми, в представителствата на фирми с международна транспортна дейност в чужбина, в министерства, в научноизследователски институти. Могат да работят и като специалисти по вътрешнофирмено планиране и прогнозиране и организацията на транспортната дейност в отделните видове транспорт, да разработват стратегии за развитие на транспортните фирми и повишаване на конкурентоспособността им на националния и международния транспортен пазар. Притежаваната богата гама от икономически, транспортни, управленски и финансово-счетоводни знания за организацията и функционирането на транспортната дейност, позволява на бъдещите специалисти да развиват самостоятелен бизнес и в собствени стопански структури. Подготвяните специалисти могат да изпълняват икономическа, организаторска, управленска, финансова и контролна дейност.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „икономист“. Тя им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Икономика и счетоводство в транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р Валентина Илиева Станева

контакти: vstaneva@vtu.bg

Страница на катедрата:

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Обучението в тази магистърска програма е с продължителност пет семестъра след завършена степен „професионален бакалавър“ в професионално направление „Икономика“ и приключва с разработване и защита на дипломна работа.

Студентите получават икономическа подготовка в областта на транспорта, която им позволява да вземат самостоятелни управленски решения. Запознават се с възможностите на съвременните методи за изследване, анализ и оценка на стопанските процеси, протичащи в транспортното предприятие. Придобиват специализирани знания за обществено-икономическите взаимовръзки на транспортното предприятие и фактори за ефективно решаване на различни стопански задачи.

Завършилите специалността получават магистърска диплома за висше образование с професионална квалификация „магистър-икономист“. Тя им дава право да продължат обучението си в докторантура и да провеждат друга изследователска дейност.

Специалността „Икономика на транспорта“ осигурява на студентите широки възможности за реализация във всички сектори на икономиката и особено в транспортния отрасъл, предвид специализираните познания в областта на транспортната дейност и нейната специфика.