Специалност "Железопътна техника"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по локомотиви и вагони, техническа експлоатация и безопасност на движението в жп транспорта и др.; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.
Обучението приключва с държавен изпит и завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „машинен инженер“.
След изучаване на определени факултативни дисциплини и преминаване през необходимата производствена практика, и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат към дипломата и свидетелство за професионална квалификация „локомотивен машинист на дизелови локомотиви“, или „локомотивен машинист на електрически локомотиви“, или „ревизор вагони“.
Завършилите тази специалност могат да работят в транспортни предприятия и фирми, научноизследователски и технологични институти по транспорт, проектантски организации, училища, промишлени комбинати и предприятия, използващи жп техника, или могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортна техника"

Лице за информация:

доц. д-р инж.  В. Николов

контактиvarnikolov@vtu.bg

Лице за информация: 

доц. д-р инж. В. Стоянов

контактиves@vtu.bg

Страница на катедрата:

Facebook

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“ и приключва със защита на дипломна работа. Студентите се подготвят в областта на теорията и конструирането на железопътната техника. Изучават се различни учебни дисциплини свързани с природо-математическите, общо-инженерните, специалните и обществените науки.
Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в транспортни организации и фирми свързани с железопътната техника, научноизследователски и технологични институти по транспорта, проектантски организации, висши и средни училища, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.