Специалност "Транспортен мениджмънт и логистика"

ОКС „магистър“

Специалността е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен „бакалавър“ или „магистър“ по икономика, или специалност от областта на техническите науки, различна от специалността „Технология и управление на транспорта“. В учебния план са отчетени особеностите на съвременните технологии, използвани в транспорта, логистиката, управлението на дистрибуторските вериги, маркетинга, спедиторската дейност и транспортния мениджмънт, като вниманието на студентите се насочва към разглеждане на транспортните предприятия и фирми като част от логистични вериги и икономически мрежи, съставени от потребители, технологии, пазари, дистрибуторски канали.

Продължителността на обучението е три семестъра (1,5 г.) и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „магистър-инженер“.

Завършилите специалността магистри могат да работят в транспортни възли и логистични центрове, във фирми и министерства, в научноизследователски институти и развойни звена и да заемат всички длъжности от високите нива на управление в транспортните компании и фирми, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. икон. Юлия Е. Варадинова

контакти: f_tm@vtu.bg

Страница на катедрата: