Специалност "Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения"

ОКС „магистър“

Специалност “Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” е предназначена за лица, притежаващи образователно-квалификационна степен “бакалавър” или “магистър” по специалности от област на Висшето образование „Технически науки”. Тя е подходяща за специалисти, които желаят да доразвият своята инженерна подготовка, за да работят в частния или държавен сектор на промишлеността, да решават самостоятелно и професионално задачи свързани с разработването, технологичното обезпечаване и надзора при проектирането и производството на заварени конструкции и изделия.

Основната цел на обучението в специалността “Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” е да подготви квалифицирани специалисти за промишлеността. Обучението в специалността “Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” е модерно и отговаря на Международната хармонизирана система за обучение на специалисти по заваряване. С присъединяването на България към Европейския съюз и въвеждането на общоевропейски изисквания за осигуряване на качеството на заварените съединения (регламентирано в поредица от стандарти) се поставят сериозни задачи от правен, правно – стандартизационен, структурно – организационен и технически характер, което изисква обучението на специалистите по заваряване да е в синхрон с европейските изисквания и традиции.

Образователната програма на специалност “Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” – ОКС “магистър”, по която се води обучение във ВТУ “Т. Каблешков”, се ръководи от принципите на Международната/Европейската хармонизирана система за обучение на специалисти по заваряване.

Завършилите специалността “Заваряване и контрол на качеството на заварени съединения” магистри могат да заемат длъжности от различни нива на управление в промишлеността и научно-изследователските звена.

Те могат да работят като конструктори, технолози и надзорен персонал в заваръчното производство и свързаните с него промишлени звена.

Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС “магистър”, която им дава право да продължат обучението си в докторантура и да провеждат друга изследователска дейност.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Б. Петков

контакти:  borpet@vtu.bg