Специалност "Транспортна техника"

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Обучението в тази специалност е с продължителност пет семестъра след завършена степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Студентите се подготвят в областта на теорията и конструирането на железопътна и автомобилна техника, в автоматизация на проектирането и конструирането и др. Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. Те могат да се реализират в транспортни организации и фирми, научноизследователски и технологични институти по транспорта, проектантски организации, висши и средни училища, промишлени комбинати и предприятия, използващи транспортна техника, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортна техника"

Лице за информация:
доц.. д-р инж. В. Николов

контактиvarnikolov@vtu.bg

Лице за информация: 
доц. д-р инж. В. Стоянов

контактиves@vtu.bg

Страница: Facebook