Специалност "Надзор и експлоатация на хидротехнически съоръжения"

ОКС „магистър“

Магистърският план е предназначен за завършилите бакалавърска степен по технически и природо – математически науки в различните университети, за бакалаври с образование от военните училища и Факултета по пожарна безопасност и защита на населението към Академията на МВР, както и за други професионални направления.

Студентите получават квалификация на магистър-инженер, които да имат възможността да работят в сферата на експлоатацията, техническия надзор и строителството на хидротехнически съоръжения.

През курса на обучение се преподават знания по общотехнически и общопрофилни дисциплини като хидрология, хидравлика, механика, електротехника и строителни машини, като и по специалните технически дисциплини: хидротехника, Помпи и помпени станции, Хидромеханични съоръжения, метрология и безразрушителен контрол, мониторинг, техническа безопасност и надеждност на ХТС. Застъпени са също дисциплини, свързани с експлоатацията, организацията и управлението на водното стопанство, аварийно – спасителни дейности.

Към обучението на студентите са включени и курсове по: Стоманобетон, Земна механика и фундиране, Строителни материали и изолации и др., което разширява тяхната техническа подготовка за нуждите на бъдещата им работа.

Обучението се провежда в три пълни семестъра и приключва с дипломна работа.  Допуска се признаване на изучените дисциплини или модули, изучавани в други магистърски специалности.

Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „Магистър“, която им дава право да продължат обучението си в научната и образователна степен „Доктор“.

Магистър-инженерите по „Надзор и експлоатация  на хидротехнически съоръжения” могат да работят в експлоатацията на язовирите и хвостохранилищата, в Агенцията за технически надзор и метрология, в организации, предприятия, ведомства и др. с дейности в областта на хидротехниката, екологията и др.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортно строителство и съоръжения"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. М. Зафирова

контакти:  mzafirova@vtu.bg

Страница на катедрата: