Специалност "Корабоплаване"

ОКС „бакалавър“

Специалност „Корабоплаване“ е съвместна програма на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ и Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна за обучение и подготовка на специалисти, които да извършват професионално-стопанска, организаторска и ръководна дейност в областта на корабоплаването и да изпълняват следните първични длъжности:
– вахтен помощник-капитан на кораб над 500 БТ във всички райони на плаване;
– вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;
– вахтен помощник-капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване.

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по корабоводене и експлоатация на кораба и грижа за лицата на борда; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.

Завършилите специалност „Корабоплаване“ са подготвени да изпълняват професионалните си задължения в сложни и често пъти екстремални условия с многонационален екип, което изисква наличието на следните способности:
– висок професионализъм и чувство за отговорност;
– творческо мислене и пространствено ориентиране;
– за бърза и обективна оценка на обстановката и своевременно вземане на ефективни решения;
– да работи в екип и да управлява подчинените си в нормални и в екстремални условия.

След плавателен стаж, определен с „Наредба №6 за компетентност на морските лица в Република България“ на Министерството на транспорта, випускникът с бакалавърска степен по корабоплаване може да изпълнява длъжностите:
– старши помощник-капитан на кораб от 500 до 3000 БТ;
– старши помощник-капитан на кораб над 3000 БТ;
– капитан на кораб до 500 БТ в крайбрежно плаване;
– капитан на кораб до 500 БТ в местно плаване.

Студентите, в процеса на обучението, придобиват редица специални и инженерни умения, част от които са:
– теорията на навигацията, методите за определяне елементите на движение и координатите на кораба по всички способи с оценка на точността на плаването;
– основите на астронавигацията и радионавигацията, методите и правилата за тяхното използване в корабоплаването;
– основите на геодезията, картографията, лоцията и системата IALA;
– теорията, устройството и правилата за експлоатация на техническите средства и системи за корабоплаване;
– теорията на маневрирането и приложението ѝ за осигуряване на безопасността на плаването;
– основите на интегрираните навигационни системи и ECDIS и правилата за тяхното използване;
– международните правила за предпазване от сблъскване на море (COLREG);
– устройството на кораба и мерки за осигуряването на неговата устойчивост;
– организацията на корабната служба и техниката на безопасност;
– основите на организацията на свръзката на кораба, принципите на действие и правилата за експлоатация на свързочните средства (GMDSS);
– основите на международното морско право, изискванията на морското законодателство на Република България и на Международните морски институции и др.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация и като ръководители в системата на водния транспорт и морската администрация след допълнителна квалификация.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование за ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „инженер-корабоводител“. Тя им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

ВТУ "Тодор Каблешков"

Съвместно с
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Контакти: info@naval-acad.bg

Контакти: vtu@vtu.bg