Специалност "Сигурност и безопасност в транспорта"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Обучението по специалността „Сигурност и безопасност в транспорта” гарантира придобиването на знания, практически умения и тех­нологично мис­лене от обучаемите. Това се постига чрез структурата и обх­вата на учеб­ния план. В него са отчетени особеностите на съв­ре­менните технологии из­ползвани в тран­спорта, логис­тиката, управлението на дистрибуторските ве­риги, маркетинга, спедитор­ската дейност и транспортния ме­ниджмънт. Вниманието на студентите се на­сочва към това, да разглеждат транспортните предп­риятия и фирми като част от логистични вериги и канали и икономически мрежи съставени от потребители, тех­нологии, па­зари, дис­трибуторски канали и хора. Тази сложност на транспортната система и нормалното ѝ функциониране изиска особено внимание да бъде обърнато на ефективното управление на сигурността и безопасността във всичките ѝ нива и подсистеми чрез превантивни и проактивни мерки. Обхванати са и са представени връзките между инова­циите, управлението на качеството на транспортните услуги, ефектив­ността на транспорт­ната дейност и ефикасността на връзките с клиентите от една страна, финансовия менидж­мънт, инвестициите и управлението на проекти от друга страна и сигурността и безопасността на всички, участващи и имащи отношение към транспортния процес, на елементите на транспортната система и на самата транспортна система като цяло от трета страна.

Завършилите образователно-квалификацион­ната сте­пен „Бакалавър” се специализират в облас­тите на управлени­ето и организацията на транспорта, логистиката, търговските операции и спедицията и най-вече в сигурността и безопасността в транспортните система. Те могат да зае­мат основни длъжности и професии, въз основа на издадени от ВТУ „Тодор Каблешков” документи за об­разователна степен и придобита професионална ква­лификация в съответствие с учебния план, съответ­ната Наредба за единни държавни изис­квания и други норма­тивни документи.

Предназначение на специалността:

Предназначението на специалността „Сигурност и безопасност в транспорта” е да подготвя инже­нери по сигурност в транспорта с образова­телно квалификаци­онна степен „бакалавър”, които са способни да из­вършват дейнос­тите по: орга­низация, координа­ция и оптимизация на дейностите по осигуряване на сигурност и безопасност на пре­возния процес, съобразявайки се с технологичните и системни особености на транспортните системи; осигуряване на сигурност и безопасност на всички участващи и имащи отношение към транспортния процес; осигуряване на сигурност и безопасност на всички операции и процеси свързани с осъществяване на транспортната дейност; управление на сигурността и безопасността в транспортните системи чрез превантивни и проактивни мерки; проектира­не, изгражда­не и експло­атация на системи за наблюдение, контрол и управление на безопасността и сигурността на транспортните операции, процеси и системи; осигуряване на нужното ниво на сигурност и безопасност на материалните, информационните и финансови потоци свързани с транспортната дейност.

Специалността предвижда и възможности за придобиване на професионални квалификации: „Охранител в транспортните системи”, „Експерт по сигурност в транспорта” и „Консултант по безопасността при превоз на опасни товари”, което значително увеличава възможността за придобиване на практически умения и компетенции.

Завършилите специалността „Сигурност и безопасност в транспорта” и придобили на тази база  образователно – квалификационна степен „бакалавър” могат да работят в транс­пор­тни фирми и логистични центрове; елект­ронно-из­чис­лителни и ин­формационни центрове; в промиш­ления и градски транспорт; в транспортните звена и звената по осигуряване на сигурност и безопасност на орга­низации, фирми и министерства; във фирми за охранителна дейност; в на­учноизследова­телски институти и развойни звена, като могат да за­емат всички длъжности от високите нива на управ­ле­ние в транспортните компании и фирми за пътни­чески и то­варни превози.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

контакти: tout@vtu.bg