Специалност "Мрежова и информационна сигурност"

ОКС „магистър“

Специалността е предназначена за лица, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от всички професионални направления на висшето образование. Продължителността на обучението е три семестъра (година и половина), като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се изготвя дипломна работа. Обучението приключва със защита на дипломна работа. Предвидени са практики и стажове в бизнес организации, държавни институции и изследователски институти, по време на които студентите имат възможност да се запознаят с модели за изграждане на мрежова и информационна сигурност и сами да приложат придобитите теоретични знания при решаване на казуси от практиката.

Специалността е изключително актуална, защото осигурява на студентите знания и умения за справяне с най-новите заплахи и предизвикателства пред информационната сигурност, каквито са заплахите в киберпространството. Магистърската програма отговаря на европейските стандарти за обучение като обхваща съвременните направления в сигурността и защитата на информацията. Студентите получават специализирани теоретични познания по технологиите за информационната сигурност в държавната администрация, сигурността и отбраната, бизнеса, транспорта и енергетиката, финансите и счетоводството, банковото дело, науката и образованието, правната система, здравеопазването и др. Разглеждат се съвременните концепции за мрежова структура, осигуряваща нужната надеждност и ефективност, техническите и програмните методи за осигуряване на защита на информацията в информационните системи. Студените придобиват умения за разработка и прилагане на различни методи, техники и технологии за организационни, програмни, технически, криптографски и икономически цели; за проектиране разработване и внедряване на защитени информационни системи в киберпространството; за работа със стратегически системи за подпомагане вземането на решения и пр.

Завършилите специалността могат да работят като експерти, аналитици, администратори по сигурността, консултанти и специалисти в службите за сигурност и обществен ред, структурите за управление при кризи и други държавни институции и частни фирми, разработващи и поддържащи софтуер на системите за информационна сигурност, защита на комуникации, защита на класифицираната информация и в много други области за приложения по киберсигурността, както и да извършват изследователска дейност в областта на информационните системи, електронното управление, мениджмънт на знания и др.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Катедра "Математика и информатика"

Лице за информация: 

доц. д-р Драго Михалев 

контакти: michalev@vtu.bg