Специалност "Логистика"

ОКС „бакалавър“

Бакалавърската програма по „Логистика“ има за цел подготовката на бъдещите специалисти в логистичните дейности, чрез изграждането у тях на умения за ефективно управление на стоково-материални ценности, както и свързаните с тях потоци между стопанските субекти.

Випускниците по специалност „Логистика“ с придобито висше образование на ОКС “бакалавър” са подготвени за работа на първични административни и управленски длъжности в сферата на:

  • ефективната реализация на логистичния подход във фирмената дейност;
  • прилагането на механизмите, процедурите и техниките за управление на материалните и съпътстващите ги потоци;
  • управление на логистичните системи и тяхното администриране.

Завършилите специалността намират професионална реализация във всички сфери на икономиката с възможности за заемане на позиции като експерти и административен персонал в организации занимаващи се с търговия, транспорт и др. в логистичния сектор. Длъжностите, които завършилите могат да заемат, обхващат широк кръг от функции, като всички те имат ключова роля за фирмения успех. Професионалната реализация обикновено е в областта на снабдяването, производството/операциите или дистрибуцията на производствена фирма с възможност за достигане до средни ръководни постове в дистрибуторски, транспортни, складови и други фирми от логистичния сектор.

ВТУ "Тодор Каблешков"

Съвместно с
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Контакти: info@naval-acad.bg

Контакти: vtu@vtu.bg