Специалност "Подемно-транспортни, пътни и строителни машини"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по подемно-транспортна и строителна техника, логистични системи и технологии, системи за задвижване и автоматизация и др.; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.

Обучението приключва с държавен изпит и завършилите по- лучават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „машинен инженер“.

Чрез изучаване на определени факултативни дисциплини и преминаване през необходимата производствена практика, и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат и свидетелство за професионална квалификация „машинист на товароподемни кранове и подвижни работни площадки“.

Завършилите тази специалност могат да намерят реализация в транспорта, търговията, селското стопанство, образованието и др. като конструктори, проектанти, технолози, сервизни специалисти, изпитатели, консултанти, преподаватели и др., или могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Подемно-транспортни и строителни машини и системи"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Б. Петков

контактиborpet@vtu.bg

Страница на катедрата: