Специалност "Cтроителство на газо- и нефтопроводи"

ОКС „магистър“

Специалност:Cтроителство на газо- и нефтопроводи
Образователно – квалификационна степенМагистър
Професионална квалификацияМагистър – инженер
Професионално направление:Архитектура, строителство и геодезия

Магистърската програма е за всички лица притежаващи диплома в ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от област 5 „Технически науки” на висшето образование.

Анотация:

Изграждането на обща Европейска енергийна и транспортна система е в основата на Европейската интеграция и развитие. Плановете за развитие на газоразпределителната мрежа в Р. България предвиждат строителство, разширение и модернизация на газопреносната система, и газифицирането на голям брой общини.

Обучението в областта на “Cтроителство на газо- и нефтопроводи” дава на студентите знания за строителството на инженерни съоръжения, предназначени за транспорт и съхранение на нефт и газ, и изграждането на газова и нефтена инфраструктура в населени и извън населени територии.

Целта на магистърската програма е подготовка на висши ръководни кадри в строителни фирми и организации, които извършват строителни, строително-монтажни и ремонтни работи на газо- и нефтопроводи. С обучението по специалността „Cтроителство на газо- и нефтопроводи”, професионална квалификация „Магистър – инженер” се цели да се дадaт и най-новите знания и практики в тази област.

Продължителността на обучението е три семестъра, като през първите два семестъра се изучават различни дисциплини, а през третия семестър се разработва дипломна работа. Успешно завършилите получават държавна диплома за висше образование в образователно – квалификационна степен „Магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортно строителство и съоръжения"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Р. Иванов

контакти: rivanov@vtu.bg

Страница на катедрата: