Специалност "Автотехническа експертиза"

ОКС „магистър“

Обучението за придобиване на ОКС „магистър“ по „Автотехническа експертиза“ е с продължителност три семестъра (година и половина), като в този срок се включва и разработването на дипломна работа. Студентите по тази специалност ще изучават значими и актуални дисциплини, между които:

– Механоматематично моделиране и методи за инженерни изследвания;
– Теория и конструкция на автомобила;
– Технически експертен анализ;
– Съвременни системи за управление и безопасност на автомобила;
– Специализирано законодателство в областта на разследване на пътно-транспортни произшествия (ПТП) и др.

Преминалите курса на обучение ще навлязат в работата с програмни продукти за инженерни изследвания и анализ, ще овладеят методите за експертен анализ на пътно-транспортни произшествия и аварии.

Подготовката на специалисти е насочена към експертно изследване на ПТП и съставяне на автотехнически експертизи за поделенията на МВР, застрахователните компании, както и за вещи лица към съда и прокуратурата.

Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Механика"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. Илия Андонов

контакти: iandonov@vtu.bg

Страница на катедрата: