Специалност "Управление на проекти"

ОКС „магистър“

Специалността е предназначена е за лица, притежаващи ОКС „бакалавър“ или „магистър“ от областта на техническите науки или икономика. В учебния план са представени общите теоретични основи на управлението на проекти, като са обхванати всички аспекти на икономическата оценка на възможните алтернативи на даден проект, избора на приемлив вариант на проекта и планирането, организирането, подготовката, реализацията и контрола по реализацията му. Третират се специфичните особености и изисквания по реализация на проекти, финансирани с европейски средства и реализацията на публично-частно партньорство. Специалността е изключително актуална, поради нарастващия интерес от страна на потребителите на кадри за този род специалисти, във връзка с планирането, осъществяването и последващия контрол на Европейските проекти. Завършилите специалисти ще са конкурентноспособни в областта на управлението на проекти, поради изключително практическата насоченост на изучаваните дисциплини, което е гаранция за придобиване на нужните умения за работещите в тази област. Практическото обучение ще се осъществява от утвърдени специалисти в областта на управление на проекти.

Продължителността на обучението е три семестъра (година и половина) и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „магистър по управление на проекти“. Бъдещите магистри по тази специалност могат да намерят реализация във фирми, които работят в областта на управлението на проекти, общини, министерства, в научноизследователски институти и развойни звена, както и да заемат всички длъжности от високите и средни нива на управление в държавната и общинска администрация, в компании и фирми, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“. Реализацията на тази специалност ще спомогне за запълване на липсващия административен капацитет по управление на проекти.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Технология, организация и управление на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Мирена Миронова Тодорова

контакти: tout@vtu.bg