Специалност "Геотехника и инженерна геология"

ОКС „магистър“

Магистърската програма е предназначена за завършилите бакалавърска степен по геология и сродните и специалности в различните университети. Студентите получават квалификация едновременно на строителни инженери и на инженер–геолози, за проучване на земната основа и инженерна сеизмология, както и за разнообразните типове геотехнически и други строителни конструкции. Завършилите магистърския курс получават възможността да работят в сферата на строителството с достатъчно широк профил на действие – инженерно-геоложки проучвания, геотехника, строителни конструкции, транспортно строителство.

Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“, която им дава право да продължат обучението си в научната и образователна степен „доктор“ в университетите у нас и по света в области като строителното инженерство, минното строителство, геология и др.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортно строителство и съоръжения"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Ч. Колев

контакти: ch_kolev@vtu.bg

Страница на катедрата: