Специалност "Комуникационна и компютърна техника и системи"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини изучаващи създаването, развитието, инструментариума, поддържането, и управляването на компютърно базирани информационни системи, както и внедряване и експлоатация на комуникационни системи в областта на стационарните, мобилните, безжични комуникации, техническите средства и технологии за охрана, сигурност и защита.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „инженер по комуникационна и компютърна техника“.

Завършилите специалността „Комуникационна и компютърна техника и системи” могат да се реализират във всички частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на телекомуникациите, компютърните и информационните технологии; производство, експлоатация, инженеринг, монтаж и сервиз; продажба и дистрибуция; поддържане и администриране на оборудване и мрежи; като ръководител на колективи и звена в областта на сигнално-охранителната и пожароизвестителната дейност; сервизни специалисти в телекомуникационни фирми и оператори, телевизионни и интернет доставчици; ръководители при поддръжката, ремонта, експлоатацията и техническото осигуряване на комуникационно-информационни и компютърни мрежи.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта""

Катедра "Съобщителна и осигурителна техника"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Е.Димитрова

контакти: edimitrova@vtu.bg

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър” в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа.

Получените по време на магистърското обучение професионална квалификация и умения осигуряват възможност на „магистър-инженера” по комуникационна и компютърна техника да заема редица ръководни и изпълнителски длъжности в производствената сфера (приоритетно в областта на транспорта), в това число за изпълнение на операторска и сервизна дейност, систем-организаторска и мениджърска дейности в интегрирани компютърно-комуникационни системи за управление, научноизследователски длъжности във ВУ, да продължат обучението си в трета ОКС за получаване на образователна и научна степен „доктор”.

Обучението в ОКС „магистър” във ВТУ „Т. Каблешков” отговаря на изискванията на съвременната и комплексна специалност IT. Съвременна, защото е компютърно обвързана и комплексна, защото подготвя специалисти за най-динамично развиващия се бранш, информационните технологии и комуникациите обезпечаващи функционирането на технологичния процес на получаване, обработка, предаване и съхраняване на информация чрез съвременните компютърни и комуникационни технологии.