Специалност "Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Подготовката на студентите завършили специалност  „Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт„ ОКС „Бакалавър“ включва: проектиране, внедряване, настройка и експлоатация на системите за автоматично управление, прилагани в енергозахранването на електрическия транспорт и електрическите транспортни средства.  Посредством базови за специалността дисциплини се реализира специализирана подготовка в областта на силовата електроника,  микропроцесорната техника,  микроконтролерите, програмируемите логически контролери,  както и микроконтролерните и компютърно-базираните системи за управление, прилагани в електрическия транспорт.

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализирани дисциплини, необходими за изграждането на квалифицирани специалисти, способни да решават инженерно-практически и специфични задачи в областта на електрозахранването и управлението на основните режими на работа на ЕТС.

Завършилите ОКС „Бакалавър“ получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „Електроинженер“. Те  могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър”. Срокът на обучение е 3 семестъра.

Електроинженерите завършили специалност „Автоматика, електроника и компютърно управление в електрическия транспорт“ могат да се реализират като управленски и изпълнителски кадри, ръководители на звена, специалисти или главни специалисти във предприятия и фирми в областта на електрическия транспорт, електроенергетиката, както и изследователски, проектантски и инженерингови фирми по разработване и изграждане на системи за автоматизация, електронни хардуерни устройства и компютърно-базирани системи за управление.

Аудиторното практическо обучение на студентите се извършва в модернизираните лаборатории и компютърни зали на катедра „Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта“, обзаведени със съвременна измервателна, информационна и управляваща техника. Производствената практика се провежда в предприятия на електрическия транспорт, енергоремонтни предприятия и други предприятия.

Осигурява се мобилност на студентите от специалността със следните университети, с които има сключен договор за обмен: Университет Зиген, Германия, Университет „Roma Tre“ – Рим, Италия, Технологичен институт (INSA Centre Val de Loire) – Бурж, Франция, Политехнически университет – Мадрид, Испания, Университет Нова – Лисабон, Португалия, Технологичен институт за източна Македония и Тракия (EmaTTech) – Кавала, Гърция,  Университета в Любляна (Словения) и др.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта""

Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Иван Петров

контакти: eet@vtu.bg