Специалност "Корабна механика"

ОКС „бакалавър“

Специалност „Корабна механика“ е съвместна програма на Висшето транспортно училище „Т. Каблешков“ и Висшето военно-морско училище „Н. Й. Вапцаров“ – гр. Варна за обучение и подготовка на инженери по корабни машини и механизми. Студентите се подготвят за професионално-стопанска, организаторска и ръководна дейност за гражданския флот, което изгражда в тях професионални способности; способност за бърза обективна оценка на обстановката и своевременно вземане на решения, умение да се ръководи личния състав, да се организира неговата работа и подготовка на борда на кораба; педагогически способности – работа и поведение с отчитане на индивидуалния подход към всеки член на екипажа.

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по техническа експлоатация и ремонт на корабните енергетични уредби (КЕУ), механизми, устройства и системи; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.

Випускникът, в процеса на обучението, придобива редица специални и инженерни умения, част от които са:
– да извършва инженерни пресмятания на елементи и възли от корабните машини и механизми;
– да разкрива причините за изменение на техническото състояние на детайлите;
– самостоятелно да използва научна и техническа литература и корабната документация при експлоатацията, техническото обслужване, ремонта и поддържането на материалната част;
– да умее да използва съвременни програмни продукти;
– да организира експлоатацията на КЕУ в съответствие с изискванията на международните конвенции по опазване на околната среда;
– да организира техническото обслужване на КЕУ, корабните системи и корпуса на кораба;
– да подготвя, пуска, обслужва в действие машините, механизмите и системите на КЕУ;
– да анализира техническото състояние, авариите и отказите на КЕУ и да взема решения относно избора на експлоатационните режими, техническото обслужване, ремонта или усъвършенства- нето;
– да организира, ръководи, контролира и отчита техническата експлоатация на кораба в съответствие с изискванията на ISM;
– да използва съвременните технологични методи за техническото обслужване и ремонт на КЕУ, корабното електрообзавеждане, системите, устройствата за тяхната автоматизация и корабния корпус;
– да организира, ръководи и лично да участва в изпълнението на мероприятията по борба за непотопимост, борба с пожари и борба за живучест на техническите средства;
– да изучава и поддържа физическите полета на кораба в необходимите граници;
– да експлоатира и ремонтира корабното електрообзавеждане в съответствие с техническите правила и изисквания.

При завършването на обучението студентите придобиват правоспособност – корабен механик трета степен.

Като за военно време са подготвени като Командири на Електромеханични Бойни части (БЧ) на кораб IV ранг.

Обучението приключва с държавни изпити и завършилите получават диплома за висше образование с квалификация „инженер, корабни машини и механизми“. Тя им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

ВТУ "Тодор Каблешков"

Съвместно с
ВВМУ "Н. Й. Вапцаров" - Варна

Контакти: info@naval-acad.bg

Контакти: vtu@vtu.bg