Специалност "Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен"

ОКС „бакалавър“

Препратка към: Учебен план ‘2022 (pdf)

Специалността „Подвижен състав за високоскоростни влакове и метрополитен”, ОКС „бакалавър“ е предназначена да подготвя висококвалифицирани инженерни кадри за нуждите на предприятия и организации за експлоатация и ремонт на подвижния железопътен състав за  високоскоростния релсов транспорт, както и за развитието и експлоатацията на подземни и наземни градски железници – метрополитен.

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини от някои направления на техническите науки. Студентите получават основни знания по теория и конструкция на подвижния железопътен състав, експлоатация и ремонт,  безопасност на движението, жп инфраструктура и др.;

Обучението приключва с държавен изпит и завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „машинен инженер“.

След изучаване на определени факултативни дисциплини, разпределени в отговорните за обучението катедри, провеждане на необходимата производствена практика и след успешно издържани теоретични и практически изпити, завършилите студенти могат да получат към дипломата и свидетелство за една от следните професионални квалификации:

  • „локомотивен машинист на електрически локомотиви“,
  • „машинист на подземна железница (метро),
  • „ревизор вагони“

Завършилите тази специалност могат да работят в транспортни предприятия и фирми използващи жп техника, научноизследователски, проектантски организации и училища по транспорта, или могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортна техника"

Лице за информация: 
доц. д-р инж. В. Николов

контактиvarnikolov@vtu.bg

Лице за информация:
доц. д-р инж. В. Стоянов

контактиves@vtu.bg

Страница на катедрата:

Facebook