Специалност "Електроенергетика и електрообзавеждане"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ ОКС „бакалавър“ е предназначена да подготвя висококвалифицирани инженерни кадри за нуждите на електроенергийното стопанство на Република България. Завършилите специалността ще могат да решават специфичните проблеми в областта на енергоснабдяването и електрическия железопътен, градски транспорт и метрополитен.

Подготовката на студентите, завършили специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, ОКС „бакалавър“ включва: проектиране, изграждане и експлоатация на силовото електрообзавеждане и системи за управление, контрол и защита в енергетиката, промишлеността, бита и електрическия транспорт.

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализирани дисциплини, необходими за подготовката на квалифицирани електроспециалисти, способни да решават специфични задачи в тези области.

Завършилите ОКС „бакалавър“ получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „електроинженер“ и възможност за допълнителни свидетелства за професионална квалификация: „електромеханик по контактни мрежи и тягови подстанции“, „локомотивен машинист на електрически локомотиви“, „машинист на подземна железница (метро)“.

Инженерите по електроенергетика и електрообзавеждане могат да се реализират като ръководители на звена, специалисти или главни специалисти в енергосекции, електротехнически секции, електроснабдителни предприятия, транспортни предприятия и фирми, производствени, строителни и проектантски предприятия по електротранспорт и енергетика и други предприятия в областта на електроенергетиката и електрическия транспорт.

ОКС „магистър"

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, ОКС „магистър“ е предназначена да обучава магистър-инженери, които да бъдат добре подготвени специализирани кадри за решаване на специфичните проблеми и модернизиране на енергоснабдяването на електрическия транспорт, както и на електрическите транспортни средства, в зависимост от съвременните изисквания поставени от ЕС. Те получават подготовка, която им позволява да работят като научни работници, ръководители на научни, проектантски и административни структури, занимаващи се с проблемите на енергийното стопанство и транспорта, както и като изследователи, конструктори и преподаватели във висши училища.

Обучението в ОКС „магистър“ е профилирано в две направления. Чрез свободен избор на дисциплини, в съответствие с личните интереси, възможности и перспективи, студентите могат да изберат обучение в областта на тяговите стационарни съоръжения или електрически транспортни средства.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в ОКС „магистър“ могат да се реализират като висши ръководни кадри и специалисти в енергосекции, електротехнически секции, електроснабдителни предприятия, транспортни предприя- тия и фирми, производствени, строителни и проектантски предприятия по електротранспорт и енергетика и други предприятия в областта на електроенергетиката и електрическия транспорт.

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

ОКС „магистър“ след ОКС „професионален бакалавър“

Специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“, ОКС „магистър“ е предназначена да обучава магистър-инженери, които да бъдат добре подготвени специализирани кадри за решаване на специфичните проблеми и модернизиране на енергоснабдяването на електрическия транспорт, както и на електрическите транспортни средства, в зависимост от съвременните изисквания поставени от ЕС. Те получават подготовка, която им позволява да работят като научни работници, ръководители на научни, проектантски и административни структури, занимаващи се с проблемите на енергийното стопанство и транспорта, както и като изследователи, конструктори и преподаватели във висши училища.

Обучението в ОКС „магистър“ е профилирано в две направления. Чрез свободен избор на дисциплини, в съответствие с личните интереси, възможности и перспективи, студентите могат да изберат обучение в областта на тяговите стационарни съоръжения или електрически транспортни средства.

Завършилите специалност „Електроенергетика и електрообзавеждане“ в ОКС „магистър“ могат да се реализират като висши ръководни кадри и специалисти в енергосекции, електротехнически секции, електроснабдителни предприятия, транспортни предприятия и фирми, производствени, строителни и проектантски предприятия по електротранспорт и енергетика и други предприятия в областта на електроенергетиката и електрическия транспорт.

Обучението в тази магистърска програма е с продължителност пет семестъра след завършена степен „професионален бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта""

Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Иван Петров

контакти: eet@vtu.bg