Специалност "Електромобили"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Специалност „Електромобили”, ОКС „Бакалавър” подготвя специалисти за една иновативна за нашата страна област на електрическия транспорт. В последните години производството на електромобилите отбеляза значителен ръст и е с отлични перспективи за ускорено развитие.

Обучението е насочено към усвояване на задълбочени знания и умения, необходими при производството, ремонта и  експлоатацията на електромобили, както и на зарядни станции за тяхното захранване. В структурата на учебния план са отчетени съвременните технологии и специфичните изисквания при проектирането и производството на електрически транспортни средства (етс).

Завършилите специалност „Електромобили” могат да се реализират като висши ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена по електротранспорт, иновационни центрове, както и в системата от автосервизи и дилърски мрежи.

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност осем семестъра и завършва с държавен изпит. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „електроинженер“ и могат да продължат обучението си в образователно-квалификационна степен „магистър“.

Обучаемите имат възможност за получаване на допълнителни свидетелства за специализации по „Технология на сервизното обслужване на електрически системи на хибридни автомобили” и „Технология на сервизното обслужване на електрически системи на електромобили с автономни захранващи източници”.

Факултет
"Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Катедра "Електроснабдяване и електрообзавеждане на транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Иван Петров

контакти: eet@vtu.bg

Страница на катедрата:

Facebook

ОКС „магистър“ (за специалисти)

Специалност „Електромобили“ е предназначена да подготвя специалисти за една иновативна за нашата страна област на електрическия транспорт. Бързото и динамично развитие на този нов отрасъл е тясно свързан с изискването за подготовката на компетентни, висококвалифицирани кадри, притежаващи необходимото научно ниво и практически умения.

Обучението в ОКС „магистър“, специалност „Електромобили“ е насочено към усвояване на задълбочени знания и умения, необходими за проектиране, производство и експлоатация на перспективни модели на електромобили, както и зарядни станции за тяхното захранване.

Завършилите специалност „Електромобили“ могат да се реализират като висши ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена по електротранспорт, проектно-конструкторски фирми и иновационни центрове, както и в системата от автосервизи и дилърски мрежи.

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в същото професионално направление и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.

ОКС „магистър“ (за неспециалисти)

Специалност „Електромобили“ е предназначена да подготвя специалисти за една иновативна за нашата страна област на електрическия транспорт. Бързото и динамично развитие на този нов отрасъл е тясно свързан с изискването за подготовката на компетентни, висококвалифицирани кадри, притежаващи необходимото научно ниво и практически умения.

Обучението в ОКС „магистър“, специалност „Електромобили“ е насочено към усвояване на задълбочени знания и умения, необходими за проектиране, производство и експлоатация на перспективни модели на електромобили, както и зарядни станции за тяхното захранване.

Завършилите специалност „Електромобили“ могат да се реализират като висши ръководни кадри и специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена по електротранспорт, проектно-конструкторски фирми и иновационни центрове, както и в системата от автосервизи и дилърски мрежи.

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност четири семестъра след завършена степен „бакалавър“ в друго професионално направление от област Технически науки и приключва със защита на дипломна работа. Завършилите специалността получават държавна диплома за висше образование в ОКС „магистър“ с професионална квалификация „магистър-инженер“ и могат да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.