Специалност "Киберсигурност в транспорта"

ОКС „бакалавър“

Продължителността на обучението е 4 години (8 семестъра) и завършва с полагане на държавен изпит. Завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „инженер по киберсигурност“.

По време на обучението студентите придобиват:

– знания за съвременните проблеми и начини за тяхното решаване в киберсигурността;
– знания за архитектура на системи за киберсигурност на информационни системи и комуникационни мрежи;
– умения за защита на облачни и разпределени информационни системи;
– умения и знания за защита на фиксирани и мобилни комуникационни мрежи;
– позания за национална и фирмена киберсигурност;
– умения за работа със системи за детектиране на интрузии, защитни стени, виртуални частни мрежи;
– умения за разработване на сигурни софтуерни приложения;
– управление на екипи, решаващи проблеми в областта на киберсигурнсотта.

Цялото обучение протича чрез проектно обучение, работа със симулатори и реални системи за киберзащита както и решаване на практически задачи в електронна среда с реална симулация на проблеми на компютърната и комункационна защита.

Обучението по специалността „Киберсигурност в транспорта” осигурява възможност за работа на високоплатена позиция в частни, корпоративни и държавни фирми, държавната администрация, службите за сигурност и отбрана, чийто предмет на дейност е в областта на информационна и корпоративна сигурност, мрежова администрация и сигурност, ИТ инфраструктура и сигурност, разработване на софтуерни решения и сигурност, облачни приложения и сигурност в тях, както и системна администрация и сигурност в Linux и Windows среда, критични транспортни инфраструктури от регионално и национално значение.

 

Факултет "Комуникации и електрообзавеждане в транспорта"

Катедра "Съобщителна и осигурителна техника"

Лице за информация: 

проф. д-р инж. Е.Димитрова

контакти: edimitrova@vtu.bg