Специалност "Автомобилна техника"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Учебният план включва фундаментални, общоинженерни и специализиращи дисциплини по техническата експлоатация и безопасност на движението в автомобилния транспорт, автомобилна техника и др.; лабораторни и семинарни упражнения; учебни и учебно-производствени практики.

Обучението приключва с държавен изпит и завършилите получават държавна диплома за висше образование с професионална квалификация „машинен инженер“. 

Завършилите тази специалност могат да работят в транспортни предприятия и фирми, научноизследователски и технологични институти по транспорт, проектантски организации, училища, промишлени комбинати и предприятия, използващи автомобилна техника, или могат да продължат обучението си в следващата степен на висшето образование – „магистър“.

Факултет
"Техника и строителни технологии в транспорта"

Катедра "Транспортна техника"

Лице за информация: 

доц. д-р инж. М. Евтимова

контакти: mevtimova@vtu.bg

Страница на катедрата:

Facebook

ОКС „магистър“

Обучението в тази образователно-квалификационна степен е с продължителност три семестъра след завършена степен „бакалавър“ в професионално направление 5.1 „Машинно инженерство“ и приключва със защита на дипломна работа. Студентите се подготвят в областта на теорията и конструирането на автомобилната техника. Изучават се учебни дисциплини свързани с природо-математическите, общоинженерните, специалните и обществените науки в обем, необходим за решаване на научноизследователски, производствени и конструкторски задачи.

Завършилите специалността получават магистърска диплома с професионална квалификация „магистър-инженер“. 

Те могат да се реализират в транспортни организации и фирми, научноизследователски и технологични институти по транспорта, проектантски организации, висши и средни училища, промишлени комбинати и предприятия, използващи автомобилна техника, или да продължат обучението си в образователната и научна степен „доктор“.