Специалност "Счетоводство и анализ в транспорта"

ОКС „бакалавър“

Препратка към : Учебен план ‘2022 (pdf)

Образователната програма на специалност „Счетоводство и анализ в транспорта“ има за цел да изгради специалисти, които притежават широкоспектърна счетоводно-икономическа квалификация, познаващи организацията и методите на счетоводството и анализа като управленски инструментариум.

Едновременно с това целта е, бакалаврите да придобият необходимите теоретични и практико-приложни знания за организацията, технологията и стопанските процеси в транспортния сектор. Чрез завършването на тази специалност се предоставя възможност за бъдеща професионална реализация в един от най-динамичните и перспективни сектори в България – транспорта.

Завършилите специалността могат да намерят професионална реализация в счетоводни и финансови отдели на търговски дружества, държавни агенции и организации в областта на транспорта, спедиторски и логистични компании, застрахователни дружества, данъчно-осигурителна, общинска и митническа администрация и др.

Специалистите, завършили тази специалност във ВТУ „Т. Каблешков“, са предпочитани от транспортните фирми, тъй като имат комбинирани познания за същността и спецификата на стопанските процеси в транспорта и особеностите на счетоводното им отразяване и бизнес анализ.

Обучението приключва с държавен изпит, като завършилите специалността „Счетоводство и анализ в транспорта“ получават държавна диплома за висше образование в ОКС „бакалавър“ с професионална квалификация „икономист-счетоводител“. Тя им дава право да продължат обучението си в ОКС „магистър“.

Факултет
"Транспортен мениджмънт"

Катедра "Икономика и счетоводство в транспорта"

Лице за информация: 

проф. д-р Валентина Илиева Станева

контакти: vstaneva@vtu.bg

Страница на катедрата: