Частична изборна процедура

На основание чл. 82, ал.1, т.2, буква „а“ от Правилника за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков” /ПУД/, поради овакантяване на място от квотата на нехабилитираните преподаватели в състава на Общото събрание, конструирано със Заповед Р909/ 23.12.2020 г., в съответствие с разпоредбата на чл.98 от ПУД се открива частична изборна процедура за попълване на състава на Общото събрание с представители от квотата на нехабилитираните преподаватели (вижте пълния текст на Заповедта).


ОБЯВИ

На основание чл. 82, ал.1, т.2, буква „а“ от Правилника за устройството и дейността на ВТУ „Тодор Каблешков” във връзка с определения със Заповед на ректора № Р-4/04.01.2023 г. график за провеждане на изборите и изборните процедури:

  • на 11.01.2023 г. от 9.30 часа в зала 6201 “Библиотеката“ се организира провеждане на събрание на нехабилитираните преподаватели от факултет „Комуникации и електрообзавеждане в транспорта” за избор на представители в Общото събрание на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. /Декан на факултет „КЕТ”/
  • на 11.01.2023 г. от 10.30 часа в зала 6201 “Библиотеката“ се организира провеждане на събрание на нехабилитираните преподаватели от факултет „Техника и строителни технологии в транспорта“ за избор на представители в Общото събрание на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. /Декан на факултет „ТСТТ”/
  • на 11.01.2023 г. от 11.30 часа в зала 6201 “Библиотеката“ се организира провеждане на събрание на нехабилитираните преподаватели от факултет „Транспортен мениджмънт“ за избор на представители в Общото събрание на Висше транспортно училище „Тодор Каблешков”. /Декан на факултет „ТМ”/