Стипендия от МОН за първокурсници

Министерство на образованието и науката за трета поредна година ще изплаща месечна стипендия от 100 лв. на първокурсници, студенти в специалности от 12 приоритетни професионални направления: „Електротехника, електроника и автоматика“, „Транспорт, корабоплаване и авиация“, „Машинно инженерство“, „Общо инженерство“,  „Енергетика“, „Материали и материалознание“, „Проучване, добив и обработка на полезни изкопаеми“, „Металургия“, „Химични технологии“, специалност „Хидростроителство“ от професионално направление „Архитектура, строителство и геодезия“, Педагогика“, „Педагогика на обучението по…“.

Право на този бонус имат първите 10% от младежите с най-високи оценки на матурата по български език и литература, т.е. не по-ниски от 5,40. На втория задължителен държавен зрелостен изпит и държавния изпит по професия успехът им трябва да е над средния за страната по съответния предмет.

Същата стипендия ще вземат и студенти, които са в първите 30% на втория държавен зрелостен изпит по математика, по физика и астрономия или по химия и опазване на околната среда. Успехът им на матурата по български език и литература трябва да е равен или по-висок от средния за страната, който тази година е 4,36.  

За да получават възнаграждението, учениците трябва да са приети в държавно висше училище в годината на завършване на средното си образование и да следват специалност от описаните по-горе професионални направления.

Стипендията се полага на всички първокурсници, които отговорят на изброените критерии. През следващите години от обучението си студентите трябва да имат минимален успех добър (4.00), за да я получават.

Целта на стипендиите е да повишат интереса на младите хора към сфери на икономиката, в които не достигат  висококвалифицирани кадри.

Подробности на сайта на МОН: https://www.mon.bg/bg/news/4945