СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

ВАЖНО ЗА СТУДЕНТИТЕ, КАНДИДАТСТВАЩИ ЗА СТИПЕНДИИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024г.

І. Необходими документи:

1. Молба-декларация – подават всички студенти, отговарящи на критериите за получаване на стипендия. Молба-декларация се получава в Ректората, етаж 3, стая № 43 и 47

2. Служебни бележки за доходите от:

 – заплати, вкл. обезщетения за временна нетрудоспособност; – пенсии /без добавките за чужда помощ за инвалидите/; – месечни добавки и месечни помощи за деца; – наеми; – стипендии /без получените от декларатора по това постановление/; – присъдени издръжки; – хонорари; – други доходи- търговия, продажба на селскостопанска продукция, свободни професии, дивиденти от акции и др. доходи/ за периода от последните шест месеца, на родители, съпруг/съпруга или студента. Служебните бележки задължително съдържат Данъчен №, БУЛСТАТ и изходящ №.

3. Ксерокопие от смъртен акт – при един или и двама починали родители – за несемейни студенти.

4. Ксерокопие от бракоразводно дело , бележка за присъдени издръжки и бележка от съда дали е водено допълнително дело за промяна на издръжката – за студенти с разведени родители.

5. Уверение от съответната образователна институция – за получените или не стипендии за периода от братя, сестри – обучаеми. Не се включва получената стипендия на кандидата.

6. Студентите майки/бащи с дете до 6 годишна възраст – акт за раждане на детето, удостоверение за семейно положение.

 7. Декларация от банка (IBAN). Молба-декларацията се заверява служебно в съответната факултетна канцелария, където инспекторът по отчета на учебния процес отразява успеха от зимния и летен семестър на уч. 2022/2023 г. Същото се удостоверява с подпис и печат на факултета. Молби-декларации, които нямат необходимите документи за целия период, не се разглеждат от Комисията по студентски стипендии. Доходите на безработни родители се доказват само с документ за поддържана регистрация от Бюрата по труда и/или документ за получените обезщетения от НОИ.

 ІІ. Критерии

1. Стипендии се отпускат на учащи се в редовна форма на обучение, с изключение на студентите, приети по реда на чл.21, ал.2 от Закона за висшето образование /платени магистри/.

2. Част от стипендиите се отпускат по чл.2, ал.1 и по чл.4, ал.3, съгласно ПМС №90 / 26.05.2000 г.

3. До класиране се допускат всички кандидати с редовни документи, със среден успех не по-нисък от добър /4,00/ от предходните два семестъра и доход на член от семейството за един месец не повече от 1000 /хиляда/ лева. При отличен успех /над 5,50/, подоходен критерий няма.

4. Без ограничения по т.3 са:

– чуждестранни студенти I-ви курс;

– майки (бащи) с деца до 6 г.;

– студенти с ТЕЛК; – студенти с 1 (един) родител и той с ТЕЛК; – студенти сираци.

5. Студентите нямат право на стипендия, когато:

а) прекъсват или повтарят учебната година или семестър;

б) имат един или повече неположени изпити за предходните семестри,

Изключения:

 – повтарящите поради болест;

 –  студентките майки, повтарящи поради бременност, раждане и отглеждане на дете;

 –  повтарящи след прекъсване със заверени семестри и положени изпити поради промяна в учебните планове и програми.

6. Подалите документи с невярно съдържание се лишават от стипендия до края на обучението си и дължат връщане на получените суми, отпуснати въз основа на документите с невярно съдържание.

7. Студентите, напуснали обучението по собствено желание или отстранени, с изключение на случаите по здравословни причини, дължат връщането на получените суми за стипендии.

8. Броят на стипендиите, които ще бъдат отпуснати за зимния  семестър на учебната 2023/2024 г. и размерът им ще бъде определен след обработка на подадените молби.

СРОК И МЯСТО ЗА ПОДАВАНЕ: от 20.09.2023 г. до 11.10.2023 г.- Ректорат, етаж 3, стая №43 и 47

Молба-декларация може да изтеглите тук: <МОЛБА >