Откриване на частична изборна процедура

Открива се частична изборна процедура за попълване на състава на Академичния съвет от квотата на нехабилитирания академичен състав и двама члена от квотата на студентите и докторантите. Обявена дата за провеждане на заседание на Общото събрание 3.10.2023 г.

За повече информация прочетете :Заповед на ректора Р-620 от 11.09.2023 г.

Протокол от Комисията по кандидатурите (вижте тук….)

Обява за свикване на заседание на Общото събрание на ВТУ.