Защита на дисертация – ОНС „Доктор“

На 26.07.2022 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. инж. Ирена Петрова на тема: “Модели за етапно развитие на транспортната инфраструктура” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление  5.5.“Транспорт, корабоплаване и авиация”, научна специалност „Транспортни системи и транспортни технологии“ с научен ръководител проф. д-р инж. Димитър Димитров.