Защита на дисертация – ОНС „Доктор“

На 22.05.2023 г. във ВТУ „Тодор Каблешков“ се проведе публична защита на дисертационен труд на маг. инж. Петър Георгиев Иванов на тема: “Изследване на хаотични процеси в импулсни схеми с постоянно напрежение” за присъждане на образователна и научна степен „Доктор“ в област на висше образование 5. „Технически науки“, професионално направление  5.2.“ Електротехника, електроника и автоматика”, научна специалност „Теоретична електротехника“. 

Научнен ръководител: проф. дн инж. Галина Чернева